Virkasuhteen täyttäminen, tarkastusvirasto, arviointipäällikkö, työavain TAV-01-3-23

HEL 2023-011266
More recent handlings
Case 4. / 95 §

Arviointipäällikön virkaan ottaminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti valita yhteiskuntatieteiden maisteri, PhD Timo Cantellin tarkastusviraston arviointipäällikön virkaan 1.1.2024 lukien 6 165,90 euron tehtäväkohtaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Arviointipäällikön virka

Tarkastuslautakunta on 12.9.2023, 68 § kehottanut tarkastusvirastoa käynnistämään julkisen hakumenettelyn arviointipäällikön viran täyttämiseksi edellisen arviointipäällikön siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen 1.9.2023 alkaen.

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää arviointipäällikön virkaan ottamisesta. Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan tarkastusviraston arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen hallitseminen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Muodollisten vaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että kyseessä on vaativa esihenkilö- ja asiantuntijatehtävä, jossa edellytetään vahvaa tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaamista, esihenkilövalmiuksia sekä perehtyneisyyttä kuntahallintoon ja -talouteen. Lisäksi edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Eduksi luetaan hyvät suunnittelu- ja organisointitaidot, esihenkilökokemus asiantuntijaorganisaatiosta ja hyvä päätöksenteko- sekä paineensietokyky. Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Arviointipäällikkö vastaa tarkastusviraston suorittaman tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin koordinoimisesta, kehittämisestä ja sisäisestä laadunvarmistuksesta. Arviointipäällikkö suunnittelee ja ohjaa tarkastusviraston henkilöstön tekemää arviointityötä sekä huolehtii sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointipäällikkö vastaa yhteistyöstä tarkastuslautakunnan ja sen toimikuntien kanssa, valmistelee tarkastuslautakunnalle toimintasuunnitelman, vuosittaisen arviointisuunnitelman ja arviointikertomuksen sekä muut tarkastuslautakunnan arviointitehtävää koskevat päätösasiat. Lisäksi arviointipäällikkö toimii tarkastajien lähiesihenkilönä ja viraston johtoryhmän jäsenenä sekä osallistuu viraston toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Arviointipäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 13.9.–9.10.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Joblyssa, Duunitorilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn-työpaikoissa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 13 henkilöä. Hakijoista viisi täytti viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Haastatteluun valituilla henkilöillä oli hakemuksen jättäneistä selkeimmin kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä ja heidän osaamisensa vastasi parhaiten ilmoituksessa esitettyjä kriteerejä.

Haastattelut toteutettiin 7.-13.11.2023. Hakemuksia arvioivat ja haastattelijoina toimivat tarkastusjohtaja Timo Terävä, tarkastuspäällikkö Arto Ahlqvist ja controller Vilma Lamminpää.

Timo Cantell on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksella vuonna 1990 ja PhD-tutkinnon Lancasterin yliopistossa sosiologian laitoksella vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut Executive MBA (EMBA) -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2016. Cantell on toiminut Helsingin kaupungilla kaupunkitietopäällikkönä ja kaupungin tietokeskuksen johtajana vuosina 2015–2023. Tätä ennen Cantell on toiminut muun muassa tutkimuspäällikkönä Helsingin kaupungin tietokeskuksessa ja professorina Sibelius-Akatemiassa.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Cantellilla on vahva kokemus julkishallinnon ja -talouden arviointiin rinnastettavista tutkimustehtävistä ja niiden johtamisesta. Hänellä on koulutuksensa ja aiemman työkokemuksen perusteella vahvaa tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointiin liittyvää osaamista. Cantellilla on kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista pisin kokemus toimimisesta asiantuntijoiden esihenkilönä. Lisäksi hänellä on laaja perehtyneisyys kuntahallintoon ja -talouteen. Cantell tuntee aiempien työtehtäviensä kautta hyvin Helsingin kaupungin hallinnolliset, suunnittelu-, budjetointi- ja strategiaprosessit ja niiden kehittämisen. Cantell omaa erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kokemusta yhteistyöstä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

********** on suorittanut hallintotieteen tohtorin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2007. Hän on toiminut ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on näyttöä vahvasta osaamisesta tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa ja perehtyneisyydestä kuntahallintoon ja -talouteen. **********

********** on suorittanut valtiotieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2019. Hän toimii **********

********** on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2019. Hän on toiminut **********

Haastattelun perusteella henkilöarviointiin lähetettiin kaksi ensin mainittua hakijaa: Timo Cantell ja ********** Heillä on kahta muuta haastateltua enemmän tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaamista ja esihenkilökokemusta sekä paremmat viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Arvioinnit suoritettiin Psycon Oy:ssä 20.-21.11.2023.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella esittelijä katsoo, että hakijoista Timo Cantellilla on parhaat edellytykset hoitaa arviointipäällikön virkaan kuuluvia tehtäviä. Cantellin erityisenä vahvuutena ovat pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus esihenkilötehtävistä, vahva tutkimustehtävistä kertynyt tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin osaaminen sekä erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Haastattelussa ilmenneet seikat ja tehty henkilöarviointi puoltavat nekin Cantellin valintaa.

Samalla esittelijä esittää, ettei Timo Cantellin tarvitse esittää uutta todistusta terveydentilastaan, koska hän on Helsingin kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn työhöntulolausunnon terveydentilastaan jo aiemmin.

Kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteiden mukaan virkaan valitulla on enintään kuuden kuukauden koeaika. Jos viranhaltija on kaupungin palveluksessa ja hänet otetaan uuteen virkasuhteeseen, voidaan koeaika kokonaisuudessaan määrätä uudelleen, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos. Koeajan tarkoituksena on antaa mahdollisuus tarkkailla, vastaako palvelussuhteen toinen osapuoli ja työ etukäteisodotuksia ja selvittää työntekijän ammattitaito, soveltuvuus työhön ja työyhteisöön.

Toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tarkastuslautakunnalla on ollut tilaisuus tavata kaksi kärkihakijaa 2.12. klo 15-16.

Close

Tarkastuslautakunta 12.09.2023 § 68

Close

This decision was published on 18.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Attachments

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.