Hankerahoitus, ”Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille (KauKo)“, EAKR -rahoitushaku, kaupunginkanslia

HEL 2023-011315
More recent handlings
§ 41

Osallistuminen EAKR rahoitushakuun hankkeella ”Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille (KauKo)“

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluerahaston rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan hankkeelle: Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 971 000 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 582 600 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 388 400 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointiin ja liikkumiseen sekä näitä tukeviin ratkaisuihin, tuotteisiin, teknologioihin ja palveluihin liittyvien yritysten uuden, innovatiivisen liiketoiminnan kehittymistä ja yritysten kilpailukykyä. Tämän kautta saadaan aikaan uusia ratkaisuja PKS-kaupunkien asukkaiden hyvinvointia ja aktiivista arkea vahvistamaan.

Ydintavoitteen saavuttamista tukemaan on asetettu kaksi alatavoitetta:

1. Kaupunkiympäristöt kokeilualustoina: Tavoitteena on tunnistaa kaupunkiympäristöistä kokeilualustatoimintaan soveltuvat, keskeiset alueet, kehittää laajassa toimialat ylittävässä sidosryhmäyhteistyössä kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin risteyttävän kokeilualustatoiminnan konkreettinen malli ja testata sen toimivuus yritysten kanssa, turvata näiden testattujen kokeilualustojen käytön jatkuvuus ja edistää mallin skaalautumista uusille alueille.

2. ”Kaupunkiympäristö hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä” -ekosysteemin ja osaamiskeskittymän kehittäminen: Tavoitteena on tuoda temaattisesti tunnistetut toimijaryhmät (kaupunkien eri toimialat, teemaan liittyvät eri kokoiset yritykset, järjestöt, tki-toimijat, asukkaat) yhteen ja luoda uusia ja paranneltuja pitkäkestoisen verkostoyhteistyön ratkaisuja ja toimivaa tiedon ja kokemusten siirtoa.

Hanke toteutetaan 1.10.2023-30.9.2025 välisenä aikana. Hankkeessa on kolme partneria: Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen yhtenä tehtävänä on edistää teemaan liittyvän, pääkaupunkiseudun ekosysteemin ja osaamiskeskittymän kehittämistä, joten hankkeen sidosryhmä koostuu laajalti niin alueen kaupunkien asianomaisten kaupunkiyksiköiden edustajista, teemaan liittyvistä yrityksistä, alueella toimivista TKI-organisaatioista ja alueen asukkaista. Hanke liittyy läheisesti Helsingin Testbed-toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, joten muiden kokeilualustatoimijoiden kanssa tehdään aktiivista tietojen ja oppien siirtoa ja kehittämisen yhteistyötä.

EAKR rahoitusta haetaan (HEVi) PKS-ekosysteemisopimuksen puitteissa (60%). Hankkeen kokonaisbudjetti on 971 000 euroa ja ulkoisen tuen suuruus 582 600 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen budjetti on 452 000 euroa. EAKR tukea haetaan 271 200 euroa, jolloin omarahoitustarve on 180 800 euroa. Forum Virium Helsingin osahankkeen budjetti on 299 000 euroa, sille haetaan tukea 179 400 euroa, jolloin omarahoitustarve on 118 100 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö