Virkasuhteen täyttäminen, perheoikeudelliset asiat, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-311-23

HEL 2023-011345
More recent handlings
§ 5

Sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-311-23

Perheoikeudellisten asioiden päällikkö

Päätös

Perheoikeudellisten asioiden päällikkö päätti ottaa koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen sekä työssä ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosiaalityöntekijän virkaan yhteiskuntatieteen maisteri ********** (vakanssinumero 035137, toimintayksikkö 395140, työpiste 100040) 1.10.2023 lukien 3746,87 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 16.05.2023 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa perheoikeudellisten asioiden päällikkö.

Perheoikeudelliset asiat -alayksikkö kuuluu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen, vanhemmuuden selvittämisiin sekä adoptioon liittyviä asioita.

Sosiaalityöntekijä tekee tuomioistuimen pyytämiä lapsenhuoltolain 16 §:n mukaisia selvityksiä.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta perheoikeudellisista asioista ja/tai lastensuojelusta. Valintaa tehtäessä luetaan eduksi hyvä ruotsinkielen suullinen- ja kirjallinen taito sekä aikaisempi kokemus lapsenhuoltolain mukaisten selvitysten tekemisestä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän virka 035137 on ollut julkisesti haettavana 8.-22.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli kahdella hakijalla. Kummallakin haastatelluilla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sosiaalityöntekijän pätevyys sekä vaadittava kielitaito.

Hakemusten perusteella heidät kutsuttiin haastatteluun. ********** kutsuttiin haastatteluun 25.8.2023 ja ********** kutsuttiin haastatteluun 30.8.2023.

Haastattelijoina toimivat perheoikeudellisten asioiden päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt 24.4.2017 lähtien ********** hyvinvointialueella ********** perheoikeudellisten asioiden yksikössä sosiaalityöntekijänä tehtävänään tuomioistuimen pyytämien selvitysten laatiminen. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. ********** perheoikeudellisissa asioissa 2.5.2011 – 15.11.2015 sosiaalityöntekijänä ********** sekä ********** 5.6.2006 – 12.10.2010 sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä. Lastenhuoltolain mukaisten selvitysten laatimisesta hänellä on kokemusta runsaat 10 vuotta.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta sosiaalityöntekijänä vuodesta 2020 alkaen ********** lastensuojelun avohuollossa. Hän on työskennellyt 30.5.2022 lähtien lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä lastensuojelun sijaishuollossa.

Koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen sekä työssä ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen perheoikeudellisten asioiden selvitystyöryhmässä.

This decision was published on 13.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Tammela, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 43431

sari.tammela@hel.fi

Decisionmaker

Katja Niemelä
perheoikeudellisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Hakijalista, SOTEPE-01-311-23

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.