Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 2024 - 2025, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2023-011348
More recent handlings
§ 107

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön johtajan päätös erityisavustuksen yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseksi 2024-2025 jakamisesta suomenkieliseen lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Päätös

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen kohdentamisen edelleen lukio- ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuksiin. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuteen on kohdennettu avustusta yhteensä 472 408 euroa toimialajohtajan 29.2.2024 tekemällä päätöksellä. Myönnetyllä avustuksella jatketaan vuonna 2023 aloitettua yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminnan kehittämistä. Myönnetty erityisavustus jaetaan palveluihin kattamaan hankkeeseen palkattavan henkilöstön palkkakulut. Avustuksella palkataan projektityöntekijöitä koordinoimaan hanketta ja eri yksiköissä toimivia projektityöntekijöitä vahvistamaan ja kehittämään yhteisöllisen oppilashuollon toimintamalleja kunkin palvelukokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti edelleen, että avustuksesta 94 482 euroa kohdistetaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen ja 377 926 euroa ammatilliseen koulutukseen. Myönnetyn avustuksen osuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 70 % ja omarahoitusosuus on 30 %.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen omarahoitusosuus 202 461 euroa katetaan palvelun yhteisistä määrärahoista liikuntacoachien henkilöstökuluista.

Erityisavustuksella toteuttava hanke alkaa 1.3.2024 ja päättyy 31.5.2025. Avustuksen käytön seurannasta vastaa kukin palvelukokonaisuus. Projektinumero avustukselle on 14130010015023.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 22.12.2023 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseksi ja kehittämiseksi vuodelle 2024–2025 (OKM/632/520/2023). Päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen 10.10.2023. Rahoittajan määrittelemä avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2025. Myönnetyn avustuksen kokonaissumma on 1 348 093,53 euroa.

Toimialajohtaja päätti, että Lukio- ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuteen kohdennetaan yhteensä 472 408 euroa. Myönnetyn avustuksen osuus hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista on 70 %, jolloin rahoittajan edellyttämä omarahoitusosuus on 30 % hankkeen kokonaiskuluista. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen omarahoitusosuus on 202 461 euroa.

This decision was published on 27.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Laura Aarnio, controller, puhelin: 09 310 38545

laura.aarnio@hel.fi

Decisionmaker

Harri Korhonen
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja