Osallistuva budjetointi, hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

HEL 2023-011421
More recent handlings
§ 42

Osallistuvan budjetoinnin hankkeen valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevan hankkeen valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta valmistuneelta hankkeelta käyttämättä jäänyt määräraha 1 254,00 euroa siirretään Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle -hankkeelle liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa Taloushallintopalveluliikelaitos. Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistunut hanke on eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistunut OmaStadi-hanke sekä määrärahan siirto. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialan valmiiksi todettavan Hiilineutraali kaupunki - uusiutuvaa energiaa kaupungin käyttöön -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 35 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 33 746,00 euroa. Hankkeesta jää käyttämättä 1 254,00 euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle -hankkeen toteuttaminen on kesken ja sille varattu määräraha on 100 000 euroa. Hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeelle varattu määräraha ei tule kattamaan sille aiheutuvia kustannuksia. Siirtämällä valmistumisen yhteydessä edellä mainitusta hankkeesta vapautuva määräraha 1 254,00 euroa Laidunnusta Uutelan ulkoilualueelle -hankkeelle, varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa.

This decision was published on 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Liite. Valmistunut OmaStadi-hanke sekä määrärahan siirto

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.