Vuokrahyvitys, Alppiharju, Brahenkentän kahvilatilat, Braku Oy

HEL 2023-011552
More recent handlings
§ 72

Brahenkentän huolto- ja pukuhuonerakennuksessa sijaitsevien kahvilatilojen vuokran hyvittäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päättää jättää perimättä Braku Oy:lle Helsingin kaupungin 12. kaupunginosassa (Alppiharju) Brahenkentän yhteydessä olevan huolto-/ pukuhuonerakennuksessa sijaitsevien kahvila- ja sen oheistilojen vuokran sekä sähkönkulutukseen liittyvän kiinteän maksun yhteensä 1 800,00 euroa (alv. 0 %) ajalta 1.9. - 31.12.2023.

Vuokran perimättä jättämisen perusteena syksyllä 2022 noin kahdella kuukaudella viivästynyt toimintakauden aloitus sekä kesän 2023 osalta Hesa Cupin ajalta koituneet tulonmenetykset sekä muu toimintaan liittyvä haitta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Braku Oy on vuokrannut Brahenkentän yhteydessä olevasta huolto-/pukuhuonerakennuksesta noin 100 neliömetrin suuruiset kahvilatilat kahvilatoiminnan harjoittamista sekä luistinten vuokrausta ja teroitusta varten ajalle 1.1.2022 - 31.12.2025.

Sopimuksen mukaisesti Brahenkentällä olleen remontin vuoksi huolto-/pukuhuonerakennuksen tilat olivat poissa käytöstä ajalla 1.3. - 31.8.2022, jolta ajalta ei vuokraa ja sähkönkulutukseen liittyvää maksua peritty. Brahenkentän toiminta viivästyi kuitenkin niin, että Braku Oy:n toiminta kentällä pääsi alkamaan vasta joulukuussa 2022.

Lisäksi Brahenkentällä järjestettiin 10. - 15.7.2023 Hesa Cupin vuotuinen tapahtuma jalkapallo-otteluineen, jolle ajalle Hesa Cupille oli myönnetty yksinoikeus Brahenkentällä tapahtuvaan myyntitoimintaan. Tätä ei oltu huomioitu 1.1.2022 alkaneessa liikuntapaikat-palvelun ja Braku Oy:n välisessä vuokrasopimuksessa. Braku Oy:lle katsottiin aiheutuneiden
tulonmenetyksien olleen laajemmat kuin vain turnausviikon aikaiset vuokratilojen kustannukset. Tästä syystä ko. ajalta vuokra oheiskuluineen on soviteltu.

Braku Oy:n hakemuksen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty hyvittämään Braku Oy:lle neljän kuukauden vuokra á 400 €/kk (alv. 0%) sekä vuokrasopimukseen liittyvä sähkönkulutuksesta perittävä maksu á 50 €/kk (alv. 0 %). Yhteensä 1 800 euroa (alv. 0 %). Vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraan ja sähkönkulutusmaksuun on lisätty voimassa oleva arvonlisävero.

Käytyjen keskustelujen pohjalta päädyttiin jättää perimättä kahvilatilan vuokra sähkönkulutusmaksuineen ajalta 1.9.-31.12.2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemän päätöksen (20.6.2017, § 4) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja on toimivaltainen päättämään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisen vapautuksesta 5 000 euroon asti. Liikuntajohtaja on siis toimivaltainen käsittelemään vuokralaisen esittämän vaatimuksen vuokran hyvittämisestä.

This decision was published on 20.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Decisionmaker

Marjaana Risku
vs. liikuntajohtaja

Attachments

1. Vuokrasopimus, 1.1.2022-31.12.2025, allekirjoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.