Tutkimuslupa, Kuntouttavan asumisen yhteys uusintarikollisuuden vähentämiseen vankilasta vapautumisen jälkeen

HEL 2023-011578
More recent handlings
§ 16

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Kuntouttavan asumisen yhteys uusintarikollisuuden vähentämiseen vankilasta vapautumisen jälkeen”

Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** vaikuttavuustutkimukselle ”Kuntouttavan asumisen yhteys uusintarikollisuuden vähentämiseen vankilasta vapautumisen jälkeen”. Yhteyshenkilö on asumisen tuen päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 30.6.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Aineistoa käsittelevät ainoastaan tutkimuksen kannalta välttämättömät henkilöt tutkimustarkoituksessa. Jos henkilörekistereihin sisältyviä tai salassa pidettäviä tietoja käsittelevät muut tutkijat kuin hakemuksen allekirjoittaneet ********** on heidän toimitettava salassapitositoumuksensa kaupungin kirjaamoon tämän päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi (saatteena mainittava diaarinumero HEL 2023-011578).

Tutkimusprosessissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia. Hankkeessa tulee huomioida tietosuojalain 31 §:n 3 momentin vaatimus vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja sen lähettämisestä tietosuojavaltuutetulle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimus kohdentuu säätiön tukiasumisen palveluihin. Kyseessä on jatkohakemus ja tutkimuslupa koskee ainoastaan kyselytutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tukiasumisen vaikutuksia asukkaiden kokonaishyvinvointiin, päihteidenkäyttöön, koettuun elämänlaatuun ja uusintarikollisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on muun muassa tiedon lisääntyminen vankilasta vapautuvien desistanssi- ja kuntoutusjatkumoista, muutosmotivaatiosta, asumisen taidoista ja elämänlaadusta sekä selvittää tukiasumisen asiakkaiden tuen ja palveluiden tarpeita. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suunnitelmallisessa asiakastyössä ja sen kehittämisessä. Tutkimusta rahoittaa Rikosseuraamuslaitos.

Tutkimusaineisto kerätään lomakehaastattelulla asiakkailta, jotka asuvat säätiön tukiasunnossa tai ovat saaneet asumiseensa tukea säätiön työntekijöiltä. Kyselylomake on laadittu tutkimuksen ensimmäisessä osassa tehtyjen asiakashaastatteluiden pohjalta. Lomake on tarkoitus myös työstää tukiasumisen sosiaaliohjaajien käyttöön työkaluksi asiakasarviointeja varten. Kyselyssä on tarkoitus selvittää mm. elämänlaatuun, itsetuntoon ja rikollisesta elämästä irrottautumiseen liittyviä asioita. Aineisto anonymisoidaan ja analysoidaan yhdistäen mahdollisesti kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä.

Osallistujat rekrytoidaan sosiaaliohjaajien kautta. Osallistujia informoidaan tutkimuksesta, heidän oikeuksistaan sekä henkilötietojen käsittelystä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat antavat kirjalliset suostumuksensa. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti liitteenä olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Kysely- ja suostumuslomakkeet sekä henkilötietolomakkeet säilytetään mahdollista jatkotutkimusta varten. Henkilötietoa sisältävä aineisto hävitetään, kun aineistolla ei ole enää tutkimuskäyttöä. Tulokset kirjataan siten, ettei osallistujia voida tunnistaa. Tutkimuksesta on tehty vaikutustenarviointi, jonka perusteella ennakkokuulemismenettelylle ei ole tarvetta.

Tutkimuslupaa puoltaa asumisen tuen vs. päällikkö (4.6.2024)

Tutkija sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisiä ohjeita. Valmiin tutkimuksen loppuraportti julkaistaan joko Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa tai muualla. Aineistosta kirjoitetaan kaksi artikkelia ammatillisiin julkaisuihin. Tuloksia esitetään säätiön viestinnässä osana vaikuttamistyötä.

This decision was published on 18.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sini-Emilia Asikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

sini-emilia.asikainen@hel.fi

Decisionmaker

Mikko Tamminen
asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.