Hankerahoitus, HEVi - Pks -ekosysteemisopimuksen koordinaatiohanke, EAKR-rahoitushaku, kaupunginkanslia

HEL 2023-011647
More recent handlings
§ 56

Osallistuminen EAKR rahoitushakuun hankkeella “HEVi − Pks-ekosysteemisopimuksen koordinaatiohanke”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluekehitysrahaston rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan Pks-ekosysteemisopimuksen koordinaatiohankkeelle (HEVi).

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 901 450 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 540 870 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 360 580 euroa.

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen toteutuksesta on tehty sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä vuosille 2021–2027. Pks-ekosysteemisopimuksen koordinaatiohanke luo vuosille 2024–2027 rakenteen sopimuksen toteuttamiseksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeissa. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit toteuttavat hanketta yhtenä kokonaisuutena.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoite on vahvistaa pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kestävän kehityksen mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa ja sitä tukevia rakenteita yhteistyössä seudun tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimijoiden kanssa. Hanke tukee seudun elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten, oppilaitosten/korkeakoulujen sekä kaupunkien välistä yhteistyötä ja verkottumista ekosysteemisopimuksen neljässä painopisteessä: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut; Hyvinvointi ja terveysteknologia; Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut sekä Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen. Lisäksi hanke edistää ekosysteemisopimushankkeiden sisältöjen kytkeytymistä ajankohtaisiin kehitysaihioihin, tuoden näin lisäarvoa seudun innovaatiojärjestelmiin, ekosysteemeihin ja laajemmin alueelliselle elinkeinoelämälle ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoille.

Ohjelmakauden 2021–2027 aikana yhteiskoordinaation ympärille rakentuu ekosysteemisopimuksen painopisteitä kehittävä 30 miljoonan euron hankeportfolio, seudun innovaatio- ja osaamiskeskittymät kehittyvät, kaupungeista kehittyy ketterämpiä yhteiskehittäjiä yritysten suuntaan ja kaupunkien välinen yhteistyö on avoimempaa. Lisäksi kehittämisen kulttuuri vahvistuu kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla yhteisesti. Hankekumppanit vahvistavat rooliaan seudullisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäjänä, ja kykenevät näin paremmin vastaamaan globaaleihin kestävyyshaasteisiin.

Koordinaatiohanke luo kestävää kasvua ekosysteemisopimuksen neljässä painopisteessä, ja kaupunkistrategian mukaisesti hanke vahvistaa ja kehittää kaupungin asemaa yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä seudun korkeakoulujen ja yritysten kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Lisäksi hanke kasvattaa taloudellista toimeliaisuutta ja tavoittelee elinkeinojen ja ammattien monipuolistumista. Hanke tukee myös sitä, että Helsinki on yhä houkuttelevampi ympäristö testata uusia ratkaisuja kaupunkiympäristössä.

Hanke toteutetaan 1.5.2024 - 31.12.2027 välisenä aikana. Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin kaupunki ja muina osatoteuttajina Espoon kaupunki sekä Vantaan kaupunki.

EAKR-rahoitusta haetaan Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen puitteissa (60 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 639 000 euroa ja ulkoisen tuen suuruus 983 400 euroa. Helsingin budjettiosuus on 901 450 euroa, josta omarahoitusosuuden osuus on 360 580 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 20.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö