Tutkimuslupa, Etähoivan soveltuvuuden arviointi eri asiakasryhmille

HEL 2023-011649
More recent handlings
§ 16

Tutkimuslupa tutkimukseen "Etähoivan soveltuvuuden arviointi eri asiakasryhmille"

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Leena Nieminen-Lohein ja Riina Tolvasen tutkimukselle "Etähoivan soveltuvuuden arviointi eri asiakasryhmille".

Opinnäytetyön yhteyshenkilö on Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden hoivapalveluiden palvelupäällikkö. Tutkimuslupa on voimassa 31.7.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
- Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.
- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia Palvelukeskusliikelaitokselle.
- Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.
- Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Palvelukeskusliikelaitokselle.
- Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan Palvelukeskusliikelaitoksen käyttöön yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä teemahaastatteluiden avulla tietoa etähoivan soveltuvuudesta eri asiakasryhmille toimeksiantajalle, Helsingin Palvelukeskukselle. Tämän tiedon pohjalta on tarkoitus kehittää työkalu etähoivapalveluiden soveltuvuuden arviointiin ammattilaisille, jotka arvioivat asiakkaiden palvelujen tarvetta ja ohjaavat asiakkaita etähoidon piiriin. Tämän tiedontuotannon ja työkalun tavoitteena on, että ammattilaiset pystyvät arvioimaan ja ohjaamaan asiakkaita sujuvammin ja oikea-aikaisesti etähoivan piiriin.

Tarkoituksena on kerätä ryhmämuotoisten teemahaastatteluiden avulla tietoa etähoivan soveltuvuudesta eri asiakasryhmille. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Haastattelut (2 haastattelua) toteutetaan Palvelukeskus Helsingin etähoitajille. Haastattelut toteutetaan Teams-sovelluksen välityksellä. Kehittämisprosessimme mukailee kehittämistyön spiraalimallia.


Haastateltavat etähoitajat sovitaan Palvelukeskusliikelaitoksen yhteyshenkilön kanssa. Haastateltavista kerätään tiedoksi haastateltavan nimi haastatteluun osallistumisen suostumuslomakkeeseen. Haastatteluiden tallenteet säilytetään kansiossa, jonne on pääsy vain tutkijoilla henkilökohtaisilla opiskelijanumeroilla. Tutkimusaineisto hävitetään raportin valmistuttua.

This decision was published on 10.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Paavola, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 27013

risto.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Minna Hoffström
toimitusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.