Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, perhehoidon palvelut, johtava ohjaaja, työavain SOTEPE-01-468-23

HEL 2023-011665
More recent handlings
§ 19
This decisionmaker is no longer active

Johtavan ohjaajan viran täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, perhehoidon palvelut, työavain SOTEPE-01-468-23

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi (YAMK) ********** johtavan ohjaajan virkaan (vakanssinumero 024950, toimintayksikkö 395260, työpiste 100096) 23.10.2023 lukien 3463,76 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, rokotussuojastaan eikä rikostaustastaan hänen siirtyessä Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksen vakinaisesta toimesta johtavan ohjaajan virkaan.

Päätöksen perustelut

Johtavan ohjaajan virka tuli avoimeksi 17.7.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan ohjaajan virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan ohjaajan tehtävänä on johtaa lastensuojelun sijoituksen sosiaalityö -yksikön perhehoidon palvelujen -alayksikön sosiaaliohjaus 1 -työyksikköä, johon kuuluu 8 perhehoitajan vastuutyöntekijänä toimivaa sosiaaliohjaajaa.

Johtava ohjaaja vastaa sosiaaliohjauksen työyksikön työn johtamisesta ja kehittämisestä strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hän vastaa myös henkilöstöhallinnon päätöksenteosta ja henkilöstön työhyvinvoinnin sekä moniammatillisen työn tukemisesta. Hän osallistuu sijoituksen sosiaalityön yksikön esimieskokouksiin, aktiiviseen kehittämistoimintaan ja tarvittaessa yhteistyöverkostoissa vaikuttamiseen.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi YAMK).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Eduksi luetaan perehtyneisyys esihenkilötyöhön, lastensuojelutyöhön, perhehoitoon ja Apotti-asiakastietojärjestelmään.

Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kykyä työskennellä monitahoisissa verkostoissa ja innostusta pysyä kehityksessä mukana sekä soveltuvuutta tehtävään.

Johtavan ohjaajan virka (vakanssinumero 024950) on ollut julkisesti haettavana 4.8. - 24.8.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 14 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdeksällä hakijalla.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun viisi hakijaa ajalla 4.9. - 5.9.2023: ********** ja **********

Haastattelut suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on työskennellyt ********** Hakijan mukaan perhehoito ja sijoituksen sosiaalityö on ollut läsnä aiemmissa töissä lastensuojelussa, valvotuissa tapaamisissa ja kotipalvelussa. Vahvimpana osaamisena on esihenkilötyö.

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on työskennellyt ********** Hakijalla on vahva kokemus lastensuojelun laitostyöskentelystä.

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hänellä on myös lähihoitajan tutkinto. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hänellä on myös lastenhoitajan tutkinto. Hän on työskennellyt ********** Hakijalla on vahva kokemus lastensuojelutyöstä.

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hänellä on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Hän on työskennellyt ********** Hakijalla on vahva kokemus lastensuojelun laitostyöskentelystä.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta esihenkilötyöstä ja joko työn kautta kokemusta lastensuojelusta ja/tai kokemusta perhehoitajana toimimisesta. Joillakin lastensuojelun työkokemus on vahvempi, toisilla taas esihenkilökokemus. Esihenkilötyön kokemusta arvioitaessa otettiin huomioon vain työsuhteet, ei oman toimen ohessa esihenkilön sijaistamista. Työkokemuksen ja koulutuksen perusteella haastateltujen joukossa oli melko tasavahvoja hakijoita. Valinnassa painottuivat haastattelussa esiin tulleet ja työpaikkailmoituksessa edellytyksinä mainitut vuorovaikutustaidot, joustavuus, kyky työskennellä monitahoisissa verkostoissa, innostus pysyä kehityksessä mukana ja soveltuvuus täytettävänä olevaan esihenkilötehtävään.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sijoituksen sosiaalityön perhehoidon palvelut -alayksikön johtavan ohjaajan viran hoitamiseen.

This decision was published on 29.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Alli Uusijärvi, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 46827

alli.uusijarvi@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.