Tutkimuslupa, Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen Helsingin kaupungille

HEL 2023-011773
More recent handlings
§ 47

Tutkimuslupa opinnäytetyöhön vammaisten ja osatyökyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja esteistä Helsingin kaupungille esihenkilön näkökulmasta

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja myönsi tutkimusluvan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyölle vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen näkökulmasta.

Tutkimuslupa on voimassa 31.3.2024 saakka, ja se koskee esihenkilöille tehtävää haastattelua strukturoitujen kysymysten avulla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuskohteena on vammaisten ja osatyökykyisten työntekijöiden työllistyminen Helsingin kaupungille. Näkökulmana on selvittää kaupungin eri toimialoilla työskentelevien esihenkilöiden näkemyksiä asioista, jotka heidän mielestään vaikuttavat vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen. Työn tavoitteena on tuottaa kaupungin henkilöstöosastolle tietoa ja toimenpide-ehdotuksia vammaisten ja osatyökykyisten työllistämistä koskien.

Helsinki edistää yhdenvertaisuutta ja edistää eri lähtökohdista tulevien mahdollisuudet työllistyä. Monilla Helsingin kaupungin toimialoilla on työvoimapulaa, ja osa-aikaisista työntekijöistä toivotaan helpotusta esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä sosiaali- terveys- ja pelastuksen toimialalle. Yksi syy työntekijöiden toiveille tehdä osa-aikaista työtä on osatyökykyisyys tai täsmätyökykyisyys. Kokoaikainen työ ei syystä tai toisesta sovellu kaikille työntekijälle, mutta työaikaa lyhentämällä tai työn sisältöä muokkaamalla työnteko voisi olla mahdollista. Tutkimuksella halutaan saada tietoa siitä, millaisia esteitä esihenkilöt kokevat olevan vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiselle kaupungilla. Esteiden poistamisen avulla Helsingin kaupungilla on mahdollisuus työllistää vammaisia ja osatyökykyisiä työntekijäitä entistä sujuvammin.

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 velvoittaa työnantajaa edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Lain 7 § todetaan, että työnantajan on eri syrjintäperusteet huomioon ottaen arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla. Työnantajan on työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Tutkimuksen avulla edistetään työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää.

Tutkimukseen osallistuminen perustuu osallistujien suostumukseen. Kaikki toimialat ovat puoltaneet tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan kaupungin- kanslian henkilöstöosaston käyttöön, ja se on henkilökunnan käytettävissä intrasivuilla.

This decision was published on 07.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paula Peltomäki, asiantuntija, puhelin: 040 5742351

paula.peltomaki@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus, tietosuojaseloste 5.10.2023
5. Tutkimuslupapuollot_Antikainen_Jenni_25.10.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.