Hankinta, Apotti-järjestelmän käyttöönotto Helsingin Seniorisäätiössä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011787
More recent handlings
§ 18
This decisionmaker is no longer active

Apotti-järjestelmän käyttöönotto Helsingin Seniorisäätiössä

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia hankintalain 15§:n perusteella Oy Apotti Ab:ltä Apotti-järjestelmän Helsingin Seniorisäätiön käyttöön. Päätöksen mukainen työ toteutetaan 1.10.2023 alkaen ja arviolta 27.4.2024 mennessä. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat enintään 109 072,50 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoryhmä on käsitellyt 11.4.2022 hankintajuridista selvittelyä ja sen perusteella linjannut, että Helsingin Seniorisäätiön Apotti-järjestelmän käyttöönotossa voidaan edetä. Helsingin Seniorisäätiö on Helsingin kaupungin konserniin kuuluva sidosyksikkö, jossa Helsingin kaupunki käyttää 100 %:n määräysvaltaa. Helsingin Seniorisäätiöllä on merkittävä asema iäkkäiden helsinkiläisten hoitoketjussa. Saumattomien hoitoketjujen, sähköisen palvelun ja sähköisen asioinnin näkökulmasta on perusteltua, että Helsingin Seniorisäätiö saa käyttöönsä saman asiakas- ja potilastietojärjestelmän kuin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on käytössään.

Helsingin Seniorisäätiön kaikki asiakkaat ohjautuvat säätiöön Helsingin iäkkäiden asiakasohjausyksiköiden kautta, ja asiakkaiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakirjat ovat Apotti-järjestelmässä niiltä osin, kuin asiakkaat ovat olleet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluiden piirissä. Apotti-järjestelmän käyttöönoton myötä turvataan tiedon liikkuvuus asiakkaan mukana, mahdollistetaan asiakas- ja potilasturvallinen palvelu ja hoito sekä turvataan hoito- ja palveluketjujen sujuvuus.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä määrittää (§ 14) palveluntuottajalle, joka toisen sosiaali- ja terveyspalveluita palvelunantajan lukuun antaa palvelua, vastuun tallentaa asiakastiedot toimimansa palvelunantajan rekisteriin. Helsingin Seniorisäätiön ottaessa käyttöön Apotti-järjestelmän, tallentuvat kaikki asiakastiedot Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rekistereihin.

Oy Apotti Ab on Helsingin kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään (hankintalaki 15§).

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

This decision was published on 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Kärki, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 21283

jaana.karki@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja