Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, arkiohjaaja, työavain KASKO-03-199-23

HEL 2023-011906
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, arkiohjaaja, työavain KASKO-03-199-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita määräaikaisen arkiohjaajan työsuhteeseen **********

Työsuhde alkaa 3.10.2023 lukien.

Työsuhteeseen valitulle määrätään kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Arkiohjaajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 22.8. – 6.9.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottamisesta päättää koulutuspäällikkö.

Hakuilmoituksessa on kuvattu arkiohjaajan työtä. Arkiohjaajan työ on ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua opiskelijoille. Arkiohjaajan tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijaa sekä opiskelijaryhmiä opiskelua edistävissä arjenhallinta- ja toiminnan ohjauksen taidoissa.

Työ on jalkautuvaa yksilö- tai ryhmämuotoista ohjausta, jota toteutetaan eri oppimisympäristössä moniammatillisesti. Työssä menestyäkseen tarvitsee itsenäistä työskentelyotetta, yhteistyötaitoja ja joustavuutta.

Määräajassa hakemuksen jätti kolmekymmentäyhdeksän (39) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 28 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 15 hakijaa.

Teams -ryhmähaastattelut toteutettiin työpaikkailmoituksessa ilmoitetun päivämäärän mukaisesti 11.9.2023 kolmessa eri ryhmässä. Ryhmähaastatteluun saapui yhteensä (8) kahdeksan hakijaa. Haastattelijoina toimivat kampus 3:en koulutuspäälliköt Jaana Kivipelto-Karjalainen ja Christina Pelli.

Ryhmähaastattelujen perustella kutsuttiin yksilöhaastatteluun (3) kolme hakijaa. Yksilöhaastattelut toteutettiin 12.9.2023, haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Jaana Kivipelto-Karjalainen ja Christina Pelli.

********** on koulutukseltaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja (2016).

********** vahvuutena on käytännön kokemus jalkautuvasta ohjaustyöstä. Hän on toiminut koulunkäyntiohjaajana erilaisissa ja monikulttuurisissa oppimisympäristöissä peruskoulussa ja erityisluokissa. Ohjaustyössä on korostunut itsenäinen sekä moniammatillinen työote.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset työn menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 20.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Kivipelto-Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82317

jaana.kivipelto-karjalainen@hel.fi

Decisionmaker

Jaana Kivipelto-Karjalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6