Kokousajat, tarkastuslautakunta 2024

HEL 2023-011924
More recent handlings
Case 5. / 77 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat vuonna 2024 ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2024:

-
16.1.2024 klo 16
-
6.2.2024 klo 16
-
27.2.2024 klo 16
-
5.3.2024 klo 16
-
19.3.2024 klo 16
-
9.4.2024 klo 16
-
16.4.2024 klo 16
-
14.5.2024 klo 16
-
4.6.2024 klo 16
-
10.9.2024 klo 16
-
1.10.2024 klo 16
-
5.11.2024 klo 16
-
10.12.2024 klo 16

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää vuoden 2024 arviointisuunnitelman valmistelutilaisuuden 7.5.2024 klo 14.30.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan:
20.2.2024 kokous päätettiin pitää 27.2.2024.

Tarkastuslautakunta päättää kokoontua vuonna 2024:

- 16.1.2024 klo 16
- 6.2.2024 klo 16
- 20.2.2024 klo 16
- 5.3.2024 klo 16
- 19.3.2024 klo 16
- 9.4.2024 klo 16
- 16.4.2024 klo 16
- 14.5.2024 klo 16
- 4.6.2024 klo 16
- 10.9.2024 klo 16
- 1.10.2024 klo 16
- 5.11.2024 klo 16
- 10.12.2024 klo 16

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pitää vuoden 2024 arviointisuunnitelman valmistelutilaisuuden 7.5.2024 klo 14.30.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään osoitteessa Sörnäistenkatu 1.

Ehdotus tarkastuslautakunnan vuoden 2024 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Close

This decision was published on 09.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi