Sääntömuutokset ja lakkauttamiset, eräät rahastot

HEL 2023-011928
More recent handlings
Case 8. / 589 §

V 1.11.2023, Kamppi - Töölönlahti -alueen investointirahaston ja Lähiörahaston lakkauttaminen sekä eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

A) lakkauttaa seuraavat kirjanpidolliset rahastot päivämäärällä 31.12.2023:

  • 7 03 06 Kamppi - Töölönlahti -alueen investointirahasto
  • 7 03 09 Lähiörahasto

B) muuttaa eräiden lahjoitusrahastojen sääntöjä liitteen 1 mukaisesti.

Close

Kamppi - Töölönlahti -alueen investointirahasto

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahasto on kaupunginvaltuuston vuonna 1996 perustama vapaaehtoisen varauksen luonteinen rahasto. Rahaston tarkoituksena on Kamppi-Töölönlahtiosayleiskaava-alueen investointien rahoittaminen tonttien tai rakennusoikeuden luovutuksista saatavilla tuloilla. Rahastosta maksettavia investointimenoja ei voida kirjata suoraan rahastopääomaa vähentäen, vaan menoihin on rahastovarauksesta huolimatta oltava aina osoitettavissa määräraha. Menoja vastaava erä puretaan rahastosta merkitsemällä se tuloksi tuloslaskelmaan tilikauden tuloksen jälkeen.

Rahaston varoja on käytetty Kamppi-Töölönlahti -osayleiskaava-alueella joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien, taloussuunnitelman ja talousarvioiden mukaisten kaupunginvaltuuston erikseen päättämien investointihankkeiden rahoituksessa.

Kamppi-Töölönlahti -osayleiskaava-alue on olennaisin osin rakennettu, joten rahaston lakkauttaminen on perusteltua. Tulevat mahdolliset investoinnit huomioidaan osana kaupunkiympäristön toimialan taloutta. Lakkauttaminen on perusteltua toteuttaa vuoden 2023 aikana, jotta tarpeettomaksi käynyttä rahastoa ei tarvitse enää huomioida vuoden 2024 talousarvion valmistelussa.

Vuoden 2022 tilinpäätöshetkellä Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston jäljellä oleva rahastopääoma on 1 528 023,76 euroa. Rahaston sääntöjen mukaisesti rahastoa puretaan kaupunginvaltuuston päätöksellä siirtämällä rahaston pääomaa kaupungin peruspääomaan. Rahaston lakkauttamisen yhteydessä käyttämätön osa siirretään kaupungin peruspääomaan. Rahaston vuoden 2023 käyttö tullaan kirjaamaan pois rahastopääomasta, jonka jälkeen rahasto lakkautetaan.

Lähiörahasto

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2001 perustetun Lähiörahaston tarkoituksena on ollut Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Rahaston varoja on käytetty rahaston tarkoituksen mukaisesti joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointihankkeiden ja projektien rahoituksessa.

Lähiörahastoa korvaamaan on perustettu osallisuusrahasto. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.11.2017, 1047 §, kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi. Perustamispäätöksen mukaisesti rahaston pääoma vastasi lähtötilanteessa suuruudeltaan lähiörahastoa, mutta lähiörahastosta poiketen osallisuusrahasto päätettiin perustaa kaupungin kirjanpidossa, kuten esimerkiksi innovaatiorahasto, eriytetyksi taseyksiköksi, jolloin rahaston käyttöä ei käsitellä talousarviomäärärahoissa. Lähiörahaston korvaamaan perustetun osallisuusrahaston varoista voidaan rahoittaa vuosittain kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen erikseen päättämien investointien tai projektien toteutuksen menot sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttamisen edellyttämät menot.

Osallisuusrahaston perustamista koskevan päätöksen perusteluissa todettiin, että lähiörahasto on tarkoitus purkaa, kun hyväksytyt lähiörahastohankkeet on saatettu loppuun. Vuodesta 2018 alkaen lähiörahaston osalta on rahoitettu ainoastaan aikaisemmin käynnistyneiden hankkeiden loppuun saattamista ja määrärahaa on varattu siitä lähtien käytettäväksi ainoastaan vuosittain myönnettyinä ylitysoikeuksina keskeneräisten hankkeiden loppuun saattamiseen. Keskeneräisiä hankkeita ei ole enää vuodelle 2024 jäljellä, jolloin kirjanpidolliselle lähiörahastolle ei ole enää tarvetta.

Lähiörahaston rahastopääoma on vuoden 2022 tilinpäätöshetkellä ollut 40 212 829,26 euroa.

Rahaston sääntöjen mukaisesti rahastoa puretaan kaupunginvaltuuston päätöksellä siirtämällä rahaston pääomaa peruspääomaan. Rahaston lakkauttamisen yhteydessä käyttämätön osa siirretään kaupungin peruspääomaan. Rahaston vuoden 2023 käyttö tullaan kirjaamaan pois rahastopääomasta, jonka jälkeen rahasto lakkautetaan.

Rahastojen lakkauttamisen vaikutukset talousarvion rakenteeseen

Lakkautettaviin rahastoihin liittyvät investointiosan talousarviokohdat lakkautetaan vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tällöin lakkautettavat kohdat ovat 80701 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi ja luvun 808 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, alakohdat 8080101 Kamppi-Töölönlahti (Esirakentaminen), 8080201 Kamppi-Töölönlahti (Kadut) ja 8080301 Kamppi-Töölönlahti (Puistot ja liikunta-alueet).

Eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset

Laki (sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen Uudellamaalla 20 §) velvoitti Helsingin kaupungin eriyttämään sosiaali- ja pelastustoimen talouden muusta kaupungin taloudesta. Voimaanpanon myötä pelastustoimi tuli osaksi uutta sosiaali- terveys- ja pelastustoimialaa, jota osaltaan ohjaa sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunta. Liitteessä 1 esitetyn mukaisesti, päivitetään liitteessä mainittujen rahastojen sääntöjen 4 § varojen käytöstä päättävän tahon osalta uuden organisaatiorakenteen mukaiseksi. Sääntöjen vastaava 4 § esitetään muutettavaksi myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien eräiden rahastojen kohdalla siten, että varojen käytöstä päättää jatkossa kasvatus ja koulutuslautakunnan jaostojen sijaan toimialan toimialajohtaja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa koskevien ao. lahjoitusrahastojen varoja käytetään stipendien ja apurahojen jakamiseen sekä koululaisten kesävirkistykseen.

Edelleen esitetään muutettavaksi myös Haka-rahaston sääntöjen 4 §:n määräykset koskien rahaston varoista jaettavia palkintoja. Rahaston nykyiset säännöt ovat esityksen liitteenä 2. Edellä mainitun sääntökohdan osalta esitetään, että palkintojen jakamisesta päättää jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta kaupunginhallituksen asemesta. Lisäksi poistetaan lahjoittajan toiminnan lakkaamisen vuoksi maininta lahjoittajan kanssa käytävistä neuvotteluista rahastovarojen käytön yhteydessä. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää varojen käyttöä koskevaa päätöksentekomenettelyä muiden lahjoitusrahastojen kanssa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7. luvun 1 § 21 k mukaisesti kaupunginvaltuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista sekä 1 § 23 k mukaisesti rahastojen säännöistä.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt kirjanpidollisten rahastojen lakkautukset sekä päätöksessä tarkoitettujen lahjoitusrahastojen sääntömuutokset, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupunkiympäristön toimialaa sekä taloushallintopalveluliikelaitosta huolehtimaan Kamppi - Töölönlahti -alueen investointirahaston sekä lähiörahaston ja näihin liittyvien talousarviokohtien lakkauttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä, ja lisäksi kaupunginkansliaa huomioimaan päätöksessä tarkoitettujen lahjoitusrahastojen sääntömuutokset rahastojen hoidossa.

Close

This decision was published on 06.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 31025641

tuomo.makinen@hel.fi

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 31039900

markku.riekko@hel.fi