Hankesuunnitelma, Sturenkatu 25, toimistorakennuksen katon ja päätyrappauksen uusiminen

HEL 2023-011970
More recent handlings
§ 24

Sturenkatu 25, toimistorakennuksen katon ja päätyrappauksen uusiminen, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Sturenkatu 25, toimistorakennuksen katon ja päätyrappauksen uusimisen- hankkeen 15.9.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 500 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 780 000 euroa syyskuu 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on toimistorakennus, joka on valmistunut vuonna 1957. Rakennus on alun perin toiminut poliisitalona. Vuonna 2001 rakennus korjattiin kattavasti ja sen pääkäyttäjäksi tuli Psykiatrinen poliklinikka. Matalan siiven ja osittain korkean siiven 2. kerroksen tiloissa toimii judoseura. Rakennuksessa on kaksi siipeä: Sturenkadun puoleisessa korkeassa siivessä on neljä toimistokerrosta, ullakko ja osittain maanpaineseinäinen kellari. Keuruuntien puoleisessa siivessä yksi toimistokerros sekä sen yläpuolella korkea liikuntatila ja alapuolella autohalli/varasto. Matalassa siivessä on mahdollinen ullakkotila korkean liikuntatilan yläpuolella. Rakennuksen runkona on sekarunko (betonipilarit ja tiilimuuri).

Sturenkatu 25, toimistorakennuksen katon on todettu olevan purkukuntoinen kuntotutkimuksessa jo v.2016. Virtaintien puoleinen päätyrappaus on v.2022 kopokartoituksessa tutkittu olevan puoleksi irti alustastaan; samana keväänä tippui osa rappausta alas 3.kerroksen vasemman yläikkunan kohdalta. Rakennuksen sisäpuolisiin korjauksiin on v. 2016 jälkeen sijoitettu paljon (655 629 €). Rakennus on hyväkuntoinen lukuun ottamatta kattoa ja rappauksia, joita on kopokartoituksen perusteella ilmeisesti kunnostettu eri aikaisesti eri puolilla taloa. Rappaukset kopokartoituksen perusteella ovat kunnossa muilta osin kuin Virtaintien päädyssä.

Rakennuksessa on kolme kerrosta tyhjänä, joista 2 kerros helposti saavutettava. Tiloja voidaan käyttää väliaikaisina väistötiloina mm. kausirokotuksiin. Kohteesta on vuokrattu ulkopuolisille vuokralaisille 841 m2 ja vuokra yht. 9131,84 €/kk. Tyhjää tilaa on 1238 m2.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Hanke ei ole luvanvarainen, koska julkisivumuutoksia ei tehdä, vaan korjataan entisen näköiseksi.

Rahoitus

Hankkeen rahoitukseen käytetään korjausten ja kunnossapidon budjettia.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatima kustannusarvio on 780 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2023 tasossa. Kustannusarvio perustuu osittain Staralta saatuihin ennakkotarjouksiin.

Tämä hanke vaikuttaa kiinteistötyyppikohtaiseen ylläpitovuokraan vuoden 2025 alusta lukien.

Ei väistötilakustannusta.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 10/2023, ja työ valmistuu 6/2024.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

This decision was published on 18.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39547

timo.nevalainen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.