Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-011971
More recent handlings
Case 4. / 225 §

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien Helsingin kaupungin alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa ajalle 2023–2025

Social Services, Health Care and Rescue Services Committee

Esitys

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle liitteenä 1 olevan lakisääteisen Helsingin kaupungin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksymistä ajalle 2023–2025.

Käsittely

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Oppilaiden hyvinvointipäällikkö ********** ja opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö ********** ovat kutsuttuina asiantuntijoina.

Kansliapäällikkö on asettanut päätöksellään 18.8.2023 § 122 alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen aluevaltuustolle sekä seurata sen toteutumista (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 14 a §).

Alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on edustajat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta sekä yksityisten, sopimus- ja valtion ja yliopiston koulujen ja oppilaitosten edustajat, huoltajien ja oppijoiden edustajat sekä kolmannen sektorin edustaja.

Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu kaikkien Helsingin alueella toimivien koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelmiin, mukaan lukien yksityiset, valtion, yliopistojen ja sopimuskoulut ja -oppilaitokset.

Tausta

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla. Helsingissä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut tuotetaan osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ovat sopineet yhteistyösopimuksessa siitä, miten kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuun alaiset sopimuksen kohteena olevat opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan palvelut (sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 13.9.2022 § 131).

Helsingin kaupungilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut myös yksityisten järjestämän koulutuksen, sopimus- ja valtion tai yliopiston koulujen osalta. Ne voivat kuitenkin valintansa mukaan huolehtia palvelujen järjestämisestä myös osittain tai kokonaan itse omana toimintanaan. Tällä hetkellä Helsingin alueella sijaitsevien yksityisten koulutuksen järjestäjien sekä sopimus-, valtion ja yliopiston koulujen sopimuskäytännöt vaihtelevat.

Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Hyvinvointialueella tulee olla valtuustokausittainen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Suunnitelma hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa (Helsingissä kaupunginvaltuustossa), ja se on tarkistettava tarvittaessa. Suunnitelma liitetään lastensuojelulain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, joka on Helsingissä osa hyvinvointisuunnitelmaa. Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa on huomioitava oppijoiden kielellisten oikeuksien toteutuminen opiskeluhuoltopalveluissa. (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 a §.)

Lain mukaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §). Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma on hyväksytty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisessä jaostossa 19.9.2023 ja ruotsinkielisessä jaostossa 10.10.2023.

Kuvaus suunnitelmasta

Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteena on ohjata suunnitelmallista opiskeluhuoltotyötä ja alueellista yhteistyötä, jonka avulla tuetaan oppijoiden oppimista, hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta koko koulutuspolun ajan. Suunnitelma ohjaa yhteistyötä ja voimavarojen kohdentamista. Samalla se varmistaa, että toiminta on lainmukaista ja yhdenvertaista.

Suunnitelmassa kuvataan alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän toiminta sekä opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisen alueellisen toteutumisen tavoitteet ja periaatteet Helsingissä. Ensisijaista on lasten ja nuorten etu. Suunnitelmassa huomioidaan lähipalveluperiaate ja kielelliset oikeudet. Keskeinen toimintaa ohjaava periaate on tiedolla johtaminen. Kaikki opiskeluhuollon toimijat ovat sitoutuneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteisiin, jotka pohjautuvat kaupunkistrategiaan.

Suunnitelma sisältää myös hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta ja muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

Suunnitelma sisältää kuvauksen koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä ja yhteistyön rakenteista opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi. Siinä kuvataan opiskeluhuollon lainsäädännön ohjaama rooli ja tehtävät ennaltaehkäisevänä, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä palveluna. Suunnitelma huomioi Helsingin kaupungin erityispiirteet.

Lisäksi suunnitelma sisältää seurantatoimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen valvomiseksi ja päivittämiseksi tarvittaessa.

Päätöksentekoprosessi

Sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunnan käsittelyn jälkeen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma etenee kaupunginhallitukseen ja sen kautta kaupunginvaltuustoon päätettäväksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupungin alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma on väline, joka ohjaa opiskeluhuoltopalvelujen laadukasta järjestämistä ja tuottamista sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että jokaisella oppijalla on kokemus turvallisesta, tasa-arvoisesta opiskeluympäristöstä. Toimijoiden välisen hyvän ja sujuvan yhteistyön avulla pyritään saavuttamaan tasalaatuinen ja yhdenvertainen palvelu opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä riippumatta. Helsingin kaupungin alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma vuosille 2023–2025 painottaa lähipalveluperiaatetta ja kielellisiä oikeuksia sekä oppijoiden ja huoltajien osallisuutta.

Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman avulla edistetään oppijoiden terveyttä ja hyvinvointia kaikilla koulutusasteilla esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 24.10.2023 § 213

Close

This decision was published on 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Ask for more info

Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, puhelin: 050 363 8669

tuula.salmivaara-pesonen@hel.fi

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 46700

sari.tuominen@hel.fi

Heidi Långström-Karhapää, vs. neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 09 310 50428

heidi.langstrom-karhapaa@hel.fi