Palkasta päättäminen, ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Palvelukeskus Helsinki

HEL 2023-011981
More recent handlings
§ 43

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali-ja terveyspalveluissa sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa ylimääräisistä vuoroista maksettavan korvauksen voimassaoloa seuraavasti: Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksetaan korvausta jaksotyössä ajanjaksolla 25.9.2023 – 18.1.2024.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa. Ylimääräisen työvuoron korvauksena ko. työaikajaksolla maksetaan 150 € / ylimääräinen työvuoro.
Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta /
työaikajakso. Ennen ylimääräisisten vuorojen sopimista on varmistettava riittävä henkilöstön määrä Seure Henkilöstöpalvelujen kautta tai mahdollista varahenkilöstöä käyttäen. Henkilöstön tehdessä ylimääräisiä työvuoroja, on esihenkilöiden kiinnitettävä erityistä huomioita työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Päätöksen perustelut

Palveluiden järjestäminen ja turvaaminen sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa on haasteellista koronapalautumiseen liittyvän hoito- ja palveluvelan hoitamisen vuoksi.
Toiminnan turvaamiseksi, poikkeuksellisissa olosuhteissa työntekijöiltä tiedustellaan työvuorosuunnitelmia laadittaessa ja tiedustellaan vielä ennen työvuorolistan vahvistamista mahdollisuutta tehdä vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja. Ylimääräinen työvuoro voidaan sopia myös työvuorolistan vahvistamisen jälkeen eli tehdä työvuorolistan muutos. Jaksoilta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolisena ns. harkinnanvaraisena korvauksena työnantajan tilannekohtaiseen harkintaan.
Korvauksen maksaminen ei muodosta vakiintunutta käytäntöä. Ylimääräisen työvuoron lisää sovelletaan jaksotyötä tekeviin, joiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on voimassa vähintään koko yksittäisen työaikajakson.

This decision was published on 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja