Virkasuhteen täyttäminen, idän aikuissosiaalityö, nuorten sosiaalityö 1, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-525-23

HEL 2023-011999
More recent handlings
§ 54

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö nuorten sosiaalityö 1, työavain SOTEPE-01-525-23

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 011485, toimintayksikkö 395660 idän aikuissosiaalityö, työpiste 100100/Vuosaaren nuoret) 02.10.2023 lukien 3929,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tehtävä oli aiemmin haettavana ajalla 28.07.–14.08.2023. Tehtävään haki yksi henkilö, jolla ei ollut tehtävän mukaista koulutusta ja kokemusta, eikä haastattelua järjestetty. Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli uudelleen avoimeksi 22.08.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on johtaa Vuosaaren nuorten tiimiä aikuissosiaalityössä ja toimia yhdessä idän esihenkilötiimin kanssa. Tiimiin kuuluu neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi Ohjaamon sosiaalityöntekijää ja yksi Kestävän kasvun -hankkeen projektisuunnittelija vuoden 2024 loppuun. Tiimissä on asiakkaina myös 16-17 -vuotiaita erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria ja muiden kuntien järjestämisvelvollisuuden piirissä olevia Helsingissä asuvia jälkihuoltoon oikeutettuja nuoria. Vuosaaren toimipisteessä on terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus palveluineen. Nuorten johtava sosiaalityöntekijä kehittää nuorten palveluja Vuosaaren lisäksi laajemmin idässä ja Helsingissä.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luettiin kielitaito, taloussosiaalityön osaaminen, aiempi Apotti-käyttöjärjestelmän käyttö ja aiempi kokemus nuorten sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelystä.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 011485) on ollut julkisesti haettavana ajalla 22.08–06.09.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on molemmille hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: ********** ja ********** ********** haastattelu pidettiin 13.09.2023 ja ********** 07.09.2023.

Haastattelut suorittivat idän aikuissosiaalityön päällikkö ********** sekä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja **********

********** ilmoitti haastattelun jälkeen vetäytyvänsä hausta tultuaan valituksi toiseen tehtävään.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Lapin yliopisto 2022). Hänellä on mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (Gradia Jyväskylä 2023). Hän on aiemmalta tutkinnoltaan lähihoitaja (Jyväskylän ammattioppilaitos 2015). Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. Hän on toiminut **********

********** on viran edellyttämä koulutus sekä kokemusta lastensuojelun (ml. jälkihuolto) ja lapsiperheiden sosiaalityöstä, sekä toimimisesta nuorisokodissa. Hänellä on kokemusta palvelun kehittämisestä. Hänellä ei ole aiempaa esihenkilökokemusta.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen idän aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityössä.

This decision was published on 27.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 46700

sari.tuominen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Luhtasela
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.