Hankinta, Helsingin kotihoidon uusittavat Apotti-Rover puhelimet, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-012078
More recent handlings
§ 19
This decisionmaker is no longer active

Helsingin kotihoidon uusittavien Apotti-Rover puhelinten hankinta

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia kotihoidon nykyiset Apotti-Rover-puhelimet korvaavat laitteet DigiHelsinki Oy:ltä 22.9.2023 saadun tarjouksen SOTEPE XCover älypuhelimien korvausprojekti (ID) mukaisesti arvonlisäverottomaan hintaan 500 440 euroa, sekä Palvelukeskus Helsingiltä 22.9.2023 saadun tarjouksen Sovellusten asennus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteiskäyttöälypuhelimien mukaisesti laitteiden tarvitsemat asennukset yhteiskäyttölaitteille ja toimitukset loppukäyttäjille arvonlisäverottomaan hintaan 88 100 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 588 540 euroa.

Hallintojohtaja päätti lisäksi valtuuttaa ict-palvelupäällikön tekemään tarjousten mukaiset tilaukset.

Hankinnan kertakustannukset maksetaan ict-käyttötalouden määrärahoista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena ovat kotihoidon nykyiset Apotti-Rover-puhelimet korvaavat laitteet, hankittavien laitteiden tarvitsemat asennukset yhteiskäyttölaitteille ja toimitukset loppukäyttäjille. Nykyiset laitteet tulevat elinkaarensa päähän tietoturvan osalta ja ne on korvattava uusilla tietoturvallisilla laitteilla kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Laitteiden hankintahinta sisältyy elinkaarihallinnan vuoden 2023 arvioituihin kokonaiskustannuksiin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä 13.12.2022 § 251.

DigiHelsinki Oy:n kahdesta tarjolla olevasta laitemallista valikoitui hankittaviksi Samsung Galaxy XCover 5EE -malli edullisemman hankintahintansa, laitteen saatavuuden sekä jo pilotti- / tuotantokäytössä olevien laitteiden Apotti-yhteensopivuuden ja käyttökokemusten perusteella.

Hankinta toteutetaan sidosryhmähankintana Helsingin kaupungin sidosyksiköiltä, jolloin hankintalain 15 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 14.2.2023 § 28.

This decision was published on 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Vihko, ict-asiantuntija, puhelin: 09 310 67004

leena.vihko@hel.fi

Niko Marjakangas, ict-pääsuunnittelija, puhelin: 09 310 45207

niko.marjakangas@hel.fi

Decisionmaker

Sampo Pajari
vs. hallintojohtaja