Hankinta, vuosina 2017-2018 toimineen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuva, kaupunginkanslia

HEL 2023-012115
More recent handlings
§ 14

Sopimus vuosina 2017-2018 toimineen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuvasta

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti tehdä liitteenä 1 olevan sopimuksen vuosina 2017-2018 toimineen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan muotokuvan valmistamisesta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on perinteisesti teettänyt kaupunginvaltuuston puheenjohtajista muotokuvat, jotka on sijoitettu Kaupungintalolle kaupunginvaltuuston kokoussalin edustalle tai Bockin talolle.

Yleisesti 1700-luvun lopulta ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien osalta koko kaupunginvaltuuston historian ajan (vuodesta 1875) jatkunutta muotokuvaperinnettä on perusteltua jatkaa.

Muotokuvan kohde on perinteisesti saanut itse valita taiteilijan. Vuosina 2017-2018 toiminut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on käynyt keskustelun sopimuksessa mainitun taiteilijan kanssa.

Muotokuvan kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian ja pormestarin käytettäväksi. Kansliapäällikkö on 18.1.2023, 9 § osoittanut määrärahan hallinto-osaston käytettäväksi. Hallintojohtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään sopimuksesta.

This decision was published on 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsi Remes
hallintojohtaja