Hankerahoitus, EAKR-rahoitushaku, RAKUEKO-hanke, kaupunginkanslia

HEL 2023-012124
More recent handlings
§ 43

Osallistuminen EAKR-rahoitushakuun hankkeella RAKUEKO - rakennusosien uudelleenkäytön ekosysteemi.

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluekehitysrahaston rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan Vihreän siirtymän valtakunnallisesta hausta, jonka teemana on Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä RAKUEKO, eli Rakennusosien uudelleenkäytön ekosysteemi - hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään
297 400 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 237 920 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 59 480 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma edistää rakentamisen kiertotaloutta käynnistämällä kokeiluja, kehittämällä työkaluja ja tarjoamalla koulutusta. Kaupungin kiertotalouden klusteriohjelmassa on rakentamiseen liittyvän kiertotalouden mahdollistamiseksi kehitetty myös kansallisen tason asioita. Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta -hankkeella saadaan kehitetyt sisällöt ja kokonaisuudet entistä paremmin jatkokehitettäväksi, mm. digitaalisin työkaluin hyödynnettäväksi ja standardien luomiseksi. Hankkeen avulla yhteisiin käytäntöihin ja markkinaehtoisen tarjonnan ja kysynnän mahdollistamiseen liittyvät asiat on mahdollista jakaa kaupunkia laajemmalle toimijaryhmälle. RAKUEKO - hankkeen toteuttajina ovat Helsinki, Vantaa, Ekokumppanit Oy, Uudenmaan liitto, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK.

Kaupunkistrategian mukaisesti koordinaatiohanke luo kestävää kasvua kahdessa painopisteessä: Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille sekä Toimiva ja kaunis kaupunki. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia kiertotalouteen perustuvalle innovatiiviselle liiketoiminnalle kehittämällä puitteet markkinaehtoiselle uudelleenkäytettävien purkuosien hyödyntämiselle.

Hanke toteutetaan 1.3.2024- 28.2.2026 välisenä aikana. Hankkeen toteuttajana toimii Helsingin kaupunki ja partnereina Vantaan kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kiertotalous Pirkanmaa (Kipi), ja Uudenmaan kiertotalouslaakso (UKL).

EAKR-rahoitusta haetaan valtakunnallisen vihreän siirtymän EAKR-teemakokonaisuudesta (80 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on 297 400 euroa ja ulkoisen tuen suuruus 237 920 euroa. Helsingin omarahoitusosuuden osuus on 59 480 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 02.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, eritysasiantuntija, puhelin:

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö