Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Berken Pizzan/Maunulan Pizza Kebab

HEL 2023-012139
More recent handlings
§ 36

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Berken Pizza/Maunulan Pizza ja Kebab Palvelu

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Berken Pizza, Metsäpurontie 16 A, 00630 Helsinki
y-tunnus 3086817-7

Elintarvikehuoneisto

Maunulan Pizza Kebab Palvelu, Metsäpurontie 16, 00630 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Toimijalla on oltava omavalvontasuunnitelma tai muu vastaava järjestelmä, jonka avulla toimija hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat.

2. Toimijan on mitattava ja kirjattava lämpötiloja riisin jäähdytyksestä, salaattibuffetista ja keittiön kuumahauteesta, mikäli kuumahaudetta käytetään.

3. Kylmässä säilytettävä kuumennettu ruoka, kuten riisi, on jäähdytettävä välittömästi valmistuksen jälkeen 6 °C:een enintään neljässä tunnissa.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet 1-3 on toteutettava 30.11.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ravintolaan Maunulan Pizza ja Kebab Palvelu on tehty valvontasuunnitelmanmukainen tarkastus 15.6.2023. Tällöin on havaittu, että omavalvontasuunnitelmaa ei ole ollut esittää. Lämpötilakirjauksia ei ollut esittää riisin jäähdytyksestä, salaattibuffetista ja kuumahauteesta. Kylmälaitteiden lämpötilakirjaukset olivat päättyneet huhtikuuhun. (Liite 1 Tarkastuskertomus 15.6.2023). Toimijaa oli kehotettu laatimaan omavalvontasuunnitelma ja tekemään lämpötilakirjauksia myös vuosina 2019 ja 2021.

Ravintolaan Maunulan Pizza ja Kebab Palveluun on tehty uusintatarkastus 5.9.2023, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus 5.9.2023). Omavalvontasuunnitelmaa ei ollut esittää. Lämpötilakirjaukset puuttuivat riisin jäähdytyksestä, salaattibuffetista ja kuumahauteesta. Kylmälaitteiden lämpötiloja oli kirjattu säännöllisesti. Toimijalle toimitettiin omavalvontasuunnitelmapohja ja pyydettiin palauttamaan täytetty omavalvonta kahden viikon sisällä. Toimija ei palauttanut omavalvontasuunnitelmaa.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 4.10.2023 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3 Kuuleminen 4.10.2023)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija lähetti kaksi lämpötilakirjaustaulukkoa, joiden mukaan kuumahaude ei ole ollut käytössä ja riisin jäähdytyslämpötila oli kirjattu kerran ja loppulämpötila oli ollut 10 °C. Toinen lämpötilataulukko oli kylmälaitteiden lämpötilakirjauksista. (Liitteet 4-6 Vastine) Vastineen ei katsota olevan riittävä niin, että kuulemisen epäkohdat olisi korjattu.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Berken Pizza ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Berken Pizza ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijalla ei ole ollut esittää tarkastuksilla omavalvontasuunnitelmaa.

Elintarvikelain 15 §:n mukaan toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Toimijalla ei ole ollut esittää kirjallisena lämpötiloja riisin jäähdytyksestä, salaattibuffetista ja kuumahauteesta. Toimijan mukaan kuumahaudetta käytetään harvoin.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 23 §:n mukaan kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa. Toimijalla ei ole jäähdytyskaappia ja ei ole varmuutta, että riisi jäähtyy riittävän nopeasti kylmävetolaatikostossa.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 15, 27, 55, 75, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 23 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

This decision was published on 09.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Saarijärvi, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 52266

paula.saarijarvi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 15.6.2023
2. Tarkastuskertomus 5.9.2023
3. Kuuleminen 4.10.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.