Valtuustoaloite, vieroitushoitopaikkojen lisääminen

HEL 2023-012251
More recent handlings
Case 2. / 137 §

V 27.3.2024, Valtuutettu Fatim Diarran aloite vieroitushoitopaikkojen lisäämisestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Fatim Diarra ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki lisää vieroitushoitopaikkojen määrää ottaen huomioon hoidon tarpeen sekä kohtuullistaa vieroitushoitopaikkojen vastaanoton edellytyksiä ottaen huomioon kohderyhmän vaikeat olosuhteet.

Päihdepalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten ja päihdepalveluja koskevien laatusuositusten mukaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Helsingissä päihdetyön kokonaisuuteen sisältyvät ennaltaehkäisevä työ, päihdeongelmien hoito ja kuntoutuspalvelut.

Tällä hetkellä päihdepalveluissa on yhteensä 34 laitosvieroitushoitopaikkaa Auroran ja Laakson sairaala-alueilla. Suunnitelmana on lisätä vuoden 2024 aikana omaan toimintaan kahdeksan paikkaa laitosvieroitushoitoon ja toiminta keskitetään Auroran sairaalan alueelle.

Laitosvieroituksen lisäksi päihdepalvelujen asiakkaille tarjotaan avovieroituksena polikliinista avovieroitusta, kotivieroitusta sekä päivävieroitusta. Kaikki päihdepalvelujen avopalvelut ovat lakisääteisesti maksuttomia. Ainoastaan asumis- ja laitospalveluista voidaan periä asiakasmaksua.

Nuorten päihdepalvelu Pysäkki on matalan kynnyksen palvelua 13–23 -vuotiaille nuorille, joilla on vakavia päihde- ja riippuvuusongelmia sekä syrjäytymisvaara. Pysäkille voi tulla arkisin kello 9–15 ilman lähetettä. Täysi-ikäiset nuoret voivat saada Pysäkiltä lähetteen laitosvieroitukseen. Suunnitelmana on aloittaa Pysäkillä kevään aikana avovieroitusten toteuttaminen. Alaikäisten lasten osastovieroitus toteutetaan lastensuojelussa.

Aikuisikäisten vastaanotto ilman ajanvarausta (päihdepalvelujen VIA) toimii arkisin kello 8.30–15.30 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa tai ajanvarausta silloin, kun on tarve akuuteille päihdepalveluille, mukaan lukien vieroitukselle.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 117

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 13.02.2024 § 37

Lausunto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Fatim Diarran ja 26 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, joka koskee vieroitushoitopaikkojen lisäämistä:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki lisää vieroituspaikkojen määrää ottaen huomioon hoidon tarpeen sekä kohtuullistaa vieroituspaikkojen vastaanoton edellytyksiä ottaen huomioon kohderyhmän vaikeat olosuhteet.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että päihdepalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten ja päihdepalveluja koskevien laatusuositusten mukaisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Helsingissä päihdetyön kokonaisuuteen sisältyvät ennaltaehkäisevä työ, päihdeongelmien hoito ja kuntoutuspalvelut. Osa palveluista on kynnyksettömiä tai liikkuvia ja etsiviä. Hoito aloitetaan sen tahon aloitteesta, jossa asia tulee esille, ja koko hoitoverkostoa käytetään tarkoituksenmukaisesti. Kaikki päihdepalvelujen avopalvelut ovat lakisääteisesti maksuttomia. Ainoastaan asumis- ja laitospalveluista voidaan periä asiakasmaksua.

Tällä hetkellä päihdepalveluissa on yhteensä 34 laitosvieroitushoitopaikkaa Auroran ja Laakson sairaala-alueilla. Tarvittavaa lisäkapasiteettia hankitaan ostopalveluna. Päihdepalvelujen tavoitteena on parantaa oman toiminnan käyttöastetta ja siirtää palvelujen painopistettä omaan palvelutuotantoon. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta toteaa, että suunnitelmana on lisätä vuoden 2024 aikana omaan toimintaan kahdeksan paikkaa laitosvieroitushoitoon ja toiminta keskitetään Auroran sairaalan alueelle.

Laitosvieroituksen lisäksi päihdepalvelujen asiakkaille tarjotaan avovieroituksena polikliinista avovieroitusta, kotivieroitusta sekä päivävieroitusta.

Polikliininen avovieroitus toteutetaan päihdepalvelujen vastaanotossa ilman ajanvarausta eli VIA:ssa (alkoholivieroitus) ja päihdepoliklinikoilla (lääkevieroitus).

Päivävieroitusta on tarjottu syksystä 2023 alkaen Auroran sairaalan alueella toimivassa päiväkeskus Aallossa. Päivävieroitus on tarkoitettu avomuotoiseen lääke- ja huumevieroitukseen. Aallossa tarjotaan lääkehoitoa sekä psykososiaalista yksilö- ja ryhmähoitoa. Aamupäiviin ajoittuva ohjelma sisältää aamupalan ja lounaan. Päivävieroitus on avopalvelua, johon pääsee jonottamatta.

Kotivieroitus on potilaan kotona tapahtuvaa lääkkeellistä vieroitusta alkoholista. Kotivieroitukseen tullaan potilaaksi esimerkiksi terveysasemalta, työterveyshuollosta, kotihoidosta, päivystyksestä ja päihdepalvelujen vastaanotosta ilman ajanvarausta (VIA). Palveluun ei tarvitse lähetettä. Kotivieroitus on yhteydessä potilaaseen puhelimitse jo saman päivän aikana. Käynti potilaan luokse sovitaan samalle tai seuraavalle arkipäivälle. Tarvittaessa potilas autetaan laitosvieroitukseen.

Vuonna 2023 päihdepalvelujen järjestämässä laitoskatkaisu- ja vieroitushoidossa oli yhteensä noin 1300 eri asiakasta. Laitosvieroitusjaksoja oli noin 2300 eri jaksoa. Hoidon aloittaminen edellyttää aina hoidon tarpeen arviointia. Hoito on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn hoitosuunnitelmaan ja laitoshoidon osalta hoitosopimukseen. Kiireellinen laitosmuotoinen huume- ja lääkevieroitus aloitetaan Auroran vieroitushoito-osastolla keskimäärin neljän päivän sisällä lähetteen saapumisesta ja kiireettömissä tilanteissa keskimäärin 15 päivän sisällä. Laakson alkoholivieroitushoito-osastolle on mahdollista päästä ympärivuorokautisesti, jos vieroitusoireita ei voida turvallisesti hoitaa polikliinisesti tai potilaan kotona.

Myös muiden päihdepalvelujen tarjontaa on lisätty. Nuorten päihde-palvelu Pysäkki on matalan kynnyksen palvelua 13–23 -vuotiaille nuorille, joilla on vakavia päihde- ja riippuvuusongelmia sekä syrjäytymisvaara. Pysäkille voi tulla arkisin kello 9–15 ilman lähetettä. Täysi-ikäiset nuoret voivat saada Pysäkiltä lähetteen laitosvieroitukseen. Suunnitelmana on aloittaa Pysäkillä kevään aikana avovieroitusten toteuttaminen. Alaikäisten lasten osastovieroitus toteutetaan lastensuojelussa.

Aikuisikäisten vastaanotto ilman ajanvarausta (päihdepalvelujen VIA) toimii arkisin kello 8.30–15.30 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa tai ajanvarausta silloin, kun on tarve akuuteille päihdepalveluille, mukaan lukien vieroitukselle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Päihdeongelmat ovat merkittävä riski yksilölle, hänen läheisilleen ja yhteiskunnalle. Hoidon perustana ovat luottamuksellinen hoitosuhde sekä kansallisten suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososiaaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Monipuolinen, joustava ja selkeä sekä eri tahojen väliseen yhteistyöhön perustuva palvelujärjestelmä tukee päihdeongelmaisen asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta.”

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi
Close

This decision was published on 19.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi