Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tietohallintopalvelujen yksiköiden toimenhaltijoille hankintojen tekemisestä

HEL 2023-012394
More recent handlings
§ 19
This decisionmaker is no longer active

Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tietohallintopalvelujen yksiköiden toimenhaltijoille hankintojen tekemiseksi

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti oikeuttaa jäljempänä mainitut sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallinnon tietohallintopalvelujen työsuhteiset toimenhaltijat toteuttamaan hankintoja tietohallintojohtajan vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti, edellyttäen, että talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten määräraha ja hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Toimenhaltijoiden arvonlisäveroton hankintaoikeus on 1.11.2023 lukien:

 • tietojohtaminen ja tilastopalvelut, tietojohtamisen päällikkö, 30 000 euroa
 • digitalisaatio ja kehittäminen, ict-kehityspäällikkö, 30 000 euroa
 • jatkuvat palvelut ja sovellustuki, ict-palvelupäällikkö, 30 000 euroa

Päätös kumoaa edellisen päätöksen § 3 (3.1.2022).

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 20 luvun 8 § sisältää määräyksen hankintaan liittyvien oikeuksien antamisesta viranhaltijan alaisille työsuhteisille toimenhaltijoille.

Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla hankintavaltuudet määräytyvät sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 14.2.2023 § 28 mukaisesti, päätöksen liitteessä yksityiskohtaisemmin kuvatusti. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

This decision was published on 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Pirinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 58382

nina.pirinen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja