Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tietohallintopalveluiden tietohallintojohtajalle

HEL 2023-012504
More recent handlings
§ 21
This decisionmaker is no longer active

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla tietohallintopalvelujen päälliköille 1.11.2023 alkaen

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti, että 1.11.2023 alkaen:

Jatkuvat palvelut ja sovellustuki -yksikön ict-palvelupäällikön (043429) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

vastaava ict-asiantuntija, 083335
vastaava ict-asiantuntija, 021170
vastaava ict-asiantuntija, 018846

Digitalisaatio ja kehittäminen -yksikön ict-kehityspäällikön (043429) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

johtava asiantuntija, 023454
kehityspäällikkö, 044860
ict-asiantuntija, 043459

Tietojohtaminen ja tilastopalvelut -yksikön tietojohtamisen päällikön (035981) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

vastaava asiantuntija, 027995
tietojohtamisen projektipäällikkö, 037356
projektipäällikkö, 019405

Samalla tietohallintojohtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä mainittujen päälliköiden sijaisina toimivat tietohallintojohtajan määräämät henkilöt.

Tämä päätös on voimassa 1.11.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa tietohallintopäällikön 3.1.2022 § 2.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 18.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Pirinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 58382

nina.pirinen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja