Maksuhyvitys, laiturivuokra, Brändö Seglare r.f.

HEL 2023-012535
More recent handlings
§ 70

Päätös Brändö Seglare rf:n vuokrahyvityksestä

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti olla myöntämättä vuokralaiselle Brändö Seglare r.f vuokrahyvitystä koskien veneilyyn liittyvää toimintaa varten vuokratun Hylje-nimisen maa-alueen vuokraa vuosien 2023–2028 osalta.

Päätöksen perustelut

Hakemus

Brändö Seglare r.f esittää hakemuksessaan, että vuokrasopimuksen mukaista vuokraa alennetaan 749,40 euroa vuosien 2023–2027 osalta ja 499,60 euroa vuoden 2028 osalta. Hakemuksen mukaan Kruunuvuorensillan rakennustöiden vuoksi sillan alituskorkeus on laskenut, minkä vuoksi vuokralainen on menettänyt 2 omaa vuokralaista pysyvästi ja yhden väliaikaisesti. Vuokralainen esittää hakemuksessaan, ettei näköpiirissä ole kysyntää menetetyille venepaikoille, jonka vuoksi vuokralainen hakee kaupungilta hyvitystä rahallisesta menetyksestä.

Perustelut

Vuokralainen on vuokrannut Helsingin kaupungilta 3 885 m²:n suuruisen maa-alueen veneilyyn liittyvää toimintaa varten. Vuokrasopimus on määräaikainen ja se on voimassa 1.1.2022-31.12.2031.

Maanvuokrauksesta annetun lain 20 b §:n 1 mom:n mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona 20 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vuokranantajan laiminlyönti tai mainitun momentin 2–5 kohdassa tarkoitettu vuokra-aluetta koskeva puutteellisuus estää tai haittaa vuokra-alueen käyttämistä.

Merelliset palvelut-yksikkö on käsitellyt vuokrahyvityshakemuksen. Aiheutuneen haitan ei ole osoitettu olleen sellainen, että vuokra-alue olisi sen johdosta ollut maanvuokralain 20 b §:n mukaiseen hyvitykseen oikeuttavalla tavalla puutteellisessa kunnossa siten, että vuokra-alueen käyttö olisi estynyt tai merkittävästi haitannut vuokra-alueen käyttöä. Vuokra-aluetta on tosiasiallisesti ollut mahdollista käyttää sopimuksessa tarkoitettuun tarkoitukseen koko vuokra-ajan.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen (20.6.2017 § 4) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja on toimivaltainen päättämään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisen vapautuksesta 5 000 euroon asti.

This decision was published on 16.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Marjaana Risku
vs. liikuntajohtaja

Attachments

1. Hakemus 2.10.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.