Virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1349-23

HEL 2023-012537
More recent handlings
§ 43

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Mellunmäen ala-aste, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1349-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun erityisluokanopettajan, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokka, viran (vakanssinumero 5883).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka, pidennetyn oppivelvollisuuden luokka, (vakanssinumero 5883) on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.-18.10.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokka, tehtävät Mellunmäen ala-asteella.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi joustava työote sekä kokemus tiimi- tai työparityöskentelystä ja asiakirjojen laatimisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 0 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 01.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miia Koivula, rehtori, puhelin: 09 310 32077

miia.koivula@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7