Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-530-23

HEL 2023-012584
More recent handlings
§ 20
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, työavain SOTEPE-01-530-23

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 44976, toimintayksikkö 395260, työpiste 100051) 1.11.2023 lukien 4011,40 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 11.9.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdennetty avo- ja sijaishuollon aikainen vastuusosiaalityö sosiaalityön tiimissä, johon on keskitetty vauvana lastensuojelun asiakkuuteen tulevat lapset. Työtä vauvaperheiden kanssa tehdään systeemisen lastensuojelun työotteella. Työ on vaativaa lastensuojelun sosiaalityötä, jota tehdään suhdeperustaisesti ja se sisältää verkostotyötä muiden vauvaperheille tarkoitettujen palveluiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn sekä kehittämismyönteistä asennetta.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin lastensuojelun ja vauvaperhepalveluiden tuntemus.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 44976) on ollut julkisesti haettavana 23.8. - 19.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat. ********** haastattelun 21.9.2023 ja ********** haastattelun 26.9.2023 suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on valtiotieteiden maisteri ja Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä yli 20 vuotta ********** Tästä ajasta hän on työskennellyt vuoden ja kolme kuukautta yhdennetyssä aikuis- ja lastensuojelun sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä, kymmenen vuotta ja yhden kuukauden lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä ja kymmenen kuukautta lastensuojelutarpeen arvioinnissa sosiaalityöntekijänä. ********** on työskennellyt sosiaalityöntekijänä ********** toukokuusta 2015 lukien eli kahdeksan vuotta ja viisi kuukautta.

********** on valtiotieteiden maisteri ja Valviran laillistama sosiaalityöntekijä. Hän on myös käynyt ammatillisen opettajan (AMO) koulutuksen. Hän on työskennellyt neljä kuukautta ********** sairaalan päivystysosastolla ja selviämishoitoasemalla sosiaalityöntekijänä, kolme vuotta yhdeksän kuukautta ********** avohuollon lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä, kaksi vuotta yksitoista kuukautta ********** vammaisten sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä, kaksi vuotta ja yksitoista kuukautta ********** perhesosiaalityön sosiaalityöntekijänä, vuoden ********** vammaisten sosiaalityössä projektisuunnittelijana ja yksitoista kuukautta ********** maahanmuuttajapalvelun sosiaalityössä sosiaalityöntekijänä sekä huhtikuusta 2023 lukien eli kuusi kuukautta ********** sosiaalityöntekijänä.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota hyviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin, lastensuojelutyön ja vauvaperheiden palvelujen tuntemukseen sekä osallistumiseen joustavasti erilaiseen kehittämistyöhön.

Molemmilla haastatelluilla on kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä. ********** työkokemusta ********** lastensuojelusta on 12 vuotta 2 kuukautta. Hän on myös työssään ********** maahan muuttaneiden erityispalveluissa tehnyt yhteistyötä ********** kanssa ennakollisiin lastensuojeluilmoituksiin ja niiden selvittelyyn liittyen.

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella ********** osoitti sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia ja hän on Valviran laillistamia sosiaalityöntekijä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen sijoituksen sosiaalityö -yksikössä.

This decision was published on 09.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Koskinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 37800

maarit.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.