Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-195-23

HEL 2023-012634
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, työavain KASKO-03-195-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 13.10.2023 - 30.11.2024 **********

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava korkeintaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.9. - 15.9.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-195-23 sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja.

Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa kampus 1, mutta työ edellyttää liikkumista kampusten (1, 4, 5) välillä.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että opetusta on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon hoiva-avustajakoulutuksen opiskelijoille Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Tehtävään ilmoitettiin kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi sekä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja opintojen etenemisen ohjaus ja tuki. Lisäksi opettajan kerrottiin osallistuvan aktiivisesti työelämäyhteistyöhön ja pedagogisten käytänteiden kehittämiseen. Työtehtävässä edellytettiin tuoretta työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta hoiva-alan toimintaympäristöistä sekä liikkumista eri toimipisteiden ja oppimisympäristöjen välillä. Eduksi katsottiin sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteen hyvä tuntemus, erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen tuntemus sekä kielitietoisen opetusosaaminen ja työkokemus moninaisten asiakkaiden/opiskelijoiden kohtaamisesta.

Määräaikaisuuden perusteena on työn projektiluonteisuus ja erillinen rahoitus.

Määräajassa hakemuksen jätti 19 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 10 hakijalla. Teams-ryhmähaastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa, 2 hakijaa vetäytyi hausta ennen haastattelua. Ryhmähaastattelu toteutettiin 21.9.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Marjo Kumpulainen ja Jukka Pitkänen.

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 10.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Kumpulainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 38573

marjo.kumpulainen@hel.fi

Decisionmaker

Marjo Kumpulainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4