Hankerahoitus, Kaupunkien kone- ja laitekierrätyksestä uutta liiketoimintaa -hanke, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2023-012707
More recent handlings
§ 3

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun "SERkut – Sähkö- ja ElektroniikkalaiteRomut kiertoon uusilla toimintatavoilla” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan EAKR-ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa " SERkut – Sähkö- ja ElektroniikkalaiteRomut kiertoon uusilla toimintatavoilla ".

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan kaupungin edustajana hankkeessa.

Helsingin rahoitusosuuteen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 89 015 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 300 052 euroa ja hankkeelle haettava ulkoisen tuen suuruus on 210 037 euroa.

Päätöksen perustelut

SERkut-hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkiorganisaatioista syntyvän kone- ja laitemateriaalin, pääasiassa SER-jätteen, kierrätysprosessia niin, että kasvava materiaalivirta mahdollistaa uudet tuote- ja palveluinnovaatiot. Samalla erityyppisten alaan liittyvien organisaatioiden yhteistoiminta aktivoituu ja tiivistyy sekä täydentää alan ekosysteemiä. Tehokkaamman kierrätyksen ja uusiokäytön kautta voidaan saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä ja päästövähennyksiä. SER-materiaalista on mahdollista korjata tai mukauttaa erilaisilla toimenpiteillä toimivia tuotteita sekä saada uudelleenkäytettäviä vaihtoehtoisia tuotteita kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. SER-käsittelyssä on kyseessä myös arvokkaiden materiaalien ja raaka-aineiden uusio- tai jatkojalostaminen.

SER-jätteen määrä kasvaa jatkuvasti, ja myös Helsingin kaupunki yksiköineen tuottaa vuosittain merkittävän määrän kierrätyskelpoista jätettä. Esimerkiksi kansallisen sote-sektorin hiilijalanjäljen on laskettu olevan 6,5% kokonaismäärästä. Vaikuttamalla materiaalien uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja korjaukseen voidaan saavuttaa isoja vaikutuksia paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Helsinki on hyvä esimerkki siitä, että ison organisaation kone- ja laitekierrätys ei aina ole optimaalisen tehokasta, eikä materiaaleja ole tarjolla esim. uusiokäyttöön. Kaupungin prosessia voidaan kehittää, jotta kierrätys näiden ja muidenkin potentiaalisten materiaalien osalta voidaan viedä riittävän pitkälle.

Hankkeessa kehitetään kierrätysprosessin tehokkuuden ja toimivuuden tarpeeseen vastaavia kalustonhallinnan digitaalisia työkaluja sekä datan keräämisen menetelmiä (esim. materiaalivirran seuranta). SERkut-hankkeessa tarkastellaan materiaalin ja kaluston varastointia, materiaalivirtaa, korjaamisen ja aikataulutuksen ennakointia ja suunnittelua sekä yhteistyötä ja logistiikkaa sisäisesti ja ulkoisesti yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Näiden kautta mahdollistetaan myös uusien ekosysteemien sekä liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien synty.

Hankkeessa kehitetään kone- ja laitemateriaalikierron prosessia ja testaamalla sitä yhteistyössä Helsingin kaupungin yksiköiden kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani on myös Uusix Verstas. Kokonaisuuteen liitetään TKI- ja yrityssektorin yhteistyö, jotta koko toimintatapa on mahdollisimman kattava ja pidemmällä ajanjaksolla myös alueellista elinvoimaa tukeva.

Tavoitteena on hankkeen kautta luoda testattu malli, jota voidaan levittää muille kaupungeille sekä yhteiskunnallisille toimijoille. Lisäksi tämän kehitystyön avulla pyritään ottamaan askeleita kohti laajempia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyötä. Forum Viriumin koordinoima tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu limittäin Laurean koordinoiman laajemman SER-laitteiden kierron ekosysteemin kehittämistyön kanssa.

Hanke toteutetaan 2.1.2024-31.12.2025 välisenä aikana. Forum Virium Helsinki Oy toimii hankkeen koordinaattorina ja vastaa samalla hankeyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa, oman osahankkeen toiminnasta, taloudesta ja raportoinnista, hankkeen yhteisviestinnästä sekä viranomaisyhteistyöstä.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 12.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö