Virkasuhteen täyttäminen, Outamon koulu, rehtori, työavain KASKO-01-1297-23

HEL 2023-012739
More recent handlings
§ 120

Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-1297-23

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Outamon kouluun sijoitettuun erityiskoulun määräaikaiseen rehtorin virkaan (nro 000071) **********

Virantoimitus alkaa 23.10.2023.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on puolet määräaikaisuuden kestosta eli 13.3.2024 asti.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin virka (nro 000071) on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi ajalla 4.9.2023-18.9.2023, työavaimella KASKO-01-1297-23. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Länsi-Uusimaan verkkolehdessä 13.9.2023.

Outamon koulu on erityiskoulu Outamon lastenkotiin sijoitetuille helsinkiläisille nuorille, joka toimii Lohjan Karkalinniemessä. Outamon koulun kaikki oppilaat ovat yläkouluikäisiä ja koulussa opiskellaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Jokaisella Outamon koulun oppilaalla on mahdollisuus opiskella oman kehitysvaiheensa ja henkilökohtaisten edellytystensä mukaisessa tahdissa, omien voimavarojensa puitteissa.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 18.9.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa seitsemän (7) hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kolme (3) hakijaa, joilla oli yhteensä useamman vuoden kokemusta rehtorin tai apulaisrehtorin työstä sekä erityisopetuksesta: ********** ********** Haastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** ja perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

**********

**********

**********

********** ********** **********

Haastattelun jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella määräaikaisen rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja, kun kyseessä on avoimen viran hoito.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 10.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83013

taina.tervonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja