Puistosuunnitelma, Myllymatkantien koira-aitaus ja puistoraitti, VIO 6383

HEL 2023-012820
More recent handlings
§ 102

Myllymatkantien koira-aitauksen kunnostus ja uusi ulkoilureitti, Vartiokylän (45.) kaupunginosa, puistosuunnitelman hyväksyminen

Maankäyttöjohtaja

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä liitteenä (1) olevan Myllymatkantien koira-aitauksen ja ulkoilureitin puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6384/1.

Päätöksen perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Myllymatkantien koira-aitaus kunnostetaan ja puistoalueelle rakennetaan uusi ulkoilureitti. Alue sijaitsee Vartiokylän (45.) kaupunginosassa. Suunnitelma-alue rajoittuu lännessä Myllymatkantiehen, idässä Myllypurontiehen ja tonttiin 45168, pohjoisessa tonttiin 45135 ja etelässä tontteihin 45137 ja 45136. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 9800 m². Alue on voimassa olevassa asemakaavassa (nro 12505) puistoa.

Työn tavoitteena on Myllymatkantien koira-aitauksen kunnostaminen sekä ulkoilureitistön parantaminen. Koira-aitauksen kunnostaminen on ajankohtaista alueen asemakaavamuutosten myötä, koska nykyinen koira-aitaus sijaitsee osittain puistoalueen ulkopuolella. Pienten koirien aitaus tullaan tulevaisuudessa rakentuvien talojen takia poistamaan, minkä takia isojen koirien aitausta laajennetaan ja peruskorjataan. Tällä varmistetaan monipuolisten koira-aitausten tarjonta Myllypuron alueella. Aitaus on jatkossa tarkoitettu kaikenkokoisille koirille eikä uutta erillistä pienten koirien aitausta rakenneta. Tämä ratkaisu perustuu muun muassa alueen luonnonarvojen säilyttämiseen, liian pienten aitausten rakentamisen välttämiseen sekä monipuolisen koira-aitausten tarjonnan varmistamiseen. Vartiokylän koira-aitaus sijaitsee 1,5 km kävelymatkan päässä Myllymatkantien koira-aitauksesta, ja se uudistetaan toisessa hankkeessa kaksiosaiseksi.

Uusi ulkoilureitti yhdistää Myllypurontien toisella puolella olevat ulkoilureitit Myllynsiiven puistokaistan ulkoilureitille ja palvelee siksi koko kaupunginosan asukkaita. Reittisuunnittelun tavoitteena on ollut olemassa olevien puiden säilyttäminen, avokallion louhinnan välttäminen, reitin esteettömyys sekä reitin sovittaminen ympäristöön. Lisäksi tavoitteena on parantaa alueella liikkuvien palveluita kestävällä tavalla, ja samalla hillitä viheralueen kulumista.

Työssä määritellään koira-aitauksen laajuus, uuden ulkoilureitin reittilinjaus, ympäristön käsittely, pintamateriaalit, kalustus ja varustus. Lisäksi koira-aitauksen valaistus uusitaan ja uusi ulkoilureitti valaistaan.

Suunnitelman sisältö

Pienten koirien aitaus poistetaan ja nykyinen isojen koirien aitaus laajennetaan kaakkoon metsäiselle alueelle. Laajennettuun koira-aitaukseen kuuluvan uuden alueen aluskasvillisuutta harvennetaan ja alueelta poistetaan pienemmät puuntaimet. Suuret puut säilytetään. Koira-aitauksen koillinen aitalinjaus siirretään hieman lounaaseen päin, jotta pohjoispuoleisen tontin uusien rakennuksien ja koira-aitauksen välille tulee enemmän etäisyyttä. Koira-aitauksen ja uuden rakennuksen väliin istutetaan näköesteeksi rehevä kasvillisuusvyöhyke puu- ja pensasistutuksilla. Koira-aitausta ympäröivä metsäalue säilyy puiston puolella ennallaan.

Koira-aitauksen aita sekä varusteet ja kalusteet uusitaan. Koira-aitaus varustetaan infotaululla, kahdella puistopenkillä, hiekkalaatikolla, syväkeräysastialla ja maapuilla.

Uusi ulkoilureitti on talvikunnossapidettävä kivituhkapintainen käytäväyhteys, joka kiertää puistometsän avokallion sen pohjoista reunaa pitkin. Uusi ulkoilureitti on esteetön ja palvelee myös lähellä sijaitsevan Myllypuron seniorikeskuksen asukkaita. Uuden ulkoilureitin varrelle asennetaan puistopenkkejä ja roska-astia.

Ulkoilureitti toteutetaan irtolouhinnalla kallion kohdalla. Irtolouhinta mahdollistaa ulkoilureitin asettumisen maisemaan mahdollisimman huomaamattomasti. Tämä ratkaisu ehkäisee puiston avokallion louhinnan ja on ratkaisuna korotettua reittiä kestävämpi.

Ulkoilureitin tieltä poistettavien puiden lisäksi yksi huonokuntoinen koivu poistetaan nykyisen ulkoilureitin ja uuden ulkoilureitin risteysalueelta. Esillä olon aikana huomattiin huonokuntoisen koivun poistamistarve.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmapiirustuksesta VIO 6383/1 (Liite1) ja suunnitelmaselostuksesta (Liite 2).

Vuorovaikutus

Myllymatkantien koira-aitauksen ja uuden ulkoilureitin puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 13.9.–26.9.2023 välisenä aikana. Lisäksi puistosuunnitelmaluonnosta esiteltiin maastokävelyllä 18.9.2023. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, toiveita ja kommentoida suunnitelmaa. Tapahtumaan osallistui 8 kaupunkilaista. Esilläolosta ja maastokävelystä julkaistiin lehti-ilmoitus Helsingin Uutiset Itä -lehdessä 6.9.2023.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esillä olosta lähetettiin lähikiinteistöjen omistajille 30.8.2023.

Esillä olon aikana tuli 4 kirjallista palautetta sähköpostitse. Maastokävelyllä ja sähköpostilla saadut palautteet ja vastaukset ovat kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 3). Palautteet koskivat pääsääntöisesti pienten koirien aitauksen poistamista sekä kaluste- ja varustetoiveita. Palautteet huomioitiin puistosuunnitelmassa.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,1 hehtaaria (9800 m²). Puistosuunnitelman rakentamiskustannukset ovat noin 138 000,00 euroa eli noin 14 euroa/m² (alv 0 %).

Koira-aitauksen hoitoluokka on A3/R3 Käyttö- ja suojaviheralue. Koira-aitausta ympäröivä metsäalueen hoitoluokka on C1/M2 Lähimetsä, jonka alueella myös uusi ulkoilureitti sijaitsee.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksessa 2024.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01, Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan maankäyttöjohtaja päättää taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisten katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmien hyväksymisestä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen ilmoitustaululla.

This decision was published on 16.10.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Belinda Barbato, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42176

belinda.barbato@hel.fi

Decisionmaker

Rikhard Manninen
maankäyttöjohtaja