Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla terveys- ja päihdepalvelujen päälliköille 1.11.2023 alkaen

HEL 2023-012863
More recent handlings
§ 120

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla terveys- ja päihdepalvelujen palvelujen päälliköille 1.11.2023 alkaen

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että terveys- ja päihdepalvelujen päälliköiden sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä seuraavat henkilöt:

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palvelun terveysasemien johtajalääkärin sijaisina:

- johtava ylilääkäri (040689), Keskustan terveysasema
- johtava ylilääkäri (040691), Pohjoisen terveysasema
- johtava ylilääkäri (032587), Digitaalinen terveysasema
- johtava ylilääkäri (020400), Keskinen terveysasema

Suun terveydenhuolto -palvelun johtajahammaslääkärin (026710)sijaisina:

- johtava ylihammaslääkäri (021568), keskitetyt palvelut
- johtava ylihammaslääkäri (021503), lähipalvelut
- ylihammaslääkäri (021504), suun terveydenhuollon johto, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtajan sijaisina:

- päihdepalvelujen päällikkö (032601)
- asumisen tuen päällikkö (036712)
- sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö (010121)

Psykiatrian johtajapsykiatrin sijaisina:

- psykoosipalvelujen päällikkö (032603)
- ensilinjan päällikkö (032604)
- mielialahäiriöpalvelujen päällikkö (032605)

Samalla terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä, palvelun päällikön sijaisena toimii terveys- ja päihdepalvelujen johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.11.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan 31.8.2022 tekemän päätöksen § 88.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan palvelukokonaisuuden palvelun päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelukokonaisuuden johtajan määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

This decision was published on 12.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Pirinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 58382

nina.pirinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja