Virkasuhteen täyttäminen, lasten ja nuorten vastaanotto ja perhehoito, perhehoito, asiakasohjaus ja rekrytointi, johtava sosiaalityöntekijä

HEL 2023-012888
More recent handlings
§ 22
This decisionmaker is no longer active

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lasten ja nuorten vastaanotto ja perhehoito, perhehoito, asiakasohjaus ja rekrytointi

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa ilman julkista hakumenettelyä koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Turrin johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 050513, toimintayksikkö 395260 ja työpiste 100160) 1.1.2024 lukien 4172,36 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan hänen siirtyessä Helsingin kaupungin lastensuojelun yksikön vakinaisesta virasta uuteen lastensuojelun yksikköön johtavan sosiaalityöntekijän virkaan.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut / lastensuojelu ja perhesosiaalityö / lasten ja nuorten vastaanotto ja perhehoito / perhehoito / asiakasohjaus ja rekrytointi.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka 1.1.2024 alkaen perhehoito, asiakasohjaus ja rekrytointi.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on pykälässä mainittuun perusteeseen rinnastettavissa oleva kaupungin hallintosäännössä määrätty peruste.

Virka on mahdollista täyttää ilman julkista hakumenettelyä viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa ja kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:ssä mainituin edellytyksin silloin, kun kysymyksessä on virkaan ottaminen palvelussuhdetta koskevien tarkoituksenmukaisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän työstä 50 % tulee olemaan esihenkilötyötä, asiakasohjaus ja rekrytointi -työyksikön johtamista ja toiminnan kehittämistä tavoitteiden mukaisesti, ja 50 % perhehoitajien rekrytointiin liittyvää sosiaalityöntekijän työtä.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä (vakanssinumero 050513) on ollut perhehoidon palvelujen sosiaalityöntekijöiden haettavana 28.8. - 11.9.2023 sisäisen ilmoittautumisen kautta.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön organisaatio- ja toimintamalli muuttuu 1.1.2024. Uuden organisaation tarpeisiin on perustettu uusi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi perhehoidon kokonaisuuteen. Vakanssin perustamisen myötä tullaan lakkauttamaan yksi nykyisen perhehoidon palveluiden alayksikön sosiaalityöntekijän vakanssi.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävässä edellytetään lisäksi lastensuojelun ja perhehoidon lainsäädännön, lastensuojelun sijaishuollon ja perhehoidon toimintaympäristön tuntemusta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tehtävässä edellytetään myös paineensietokykyä, hyviä kirjallisia taitoja ja markkinointihenkisyyttä.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi perhehoidon palvelujen sosiaalityöntekijä. Kaikki muut perhehoidon palveluiden sosiaalityöntekijät ilmoittivat, etteivät he ole kiinnostuneita tehtävästä.

Hakijalla on vaadittu kelpoisuus.

Anu Turri haastateltiin 12.9.2023. Haastattelijoina toimivat vs. lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Sari Säilynoja ja johtava sosiaalityöntekijä Alli Uusijärvi.

Anu Turri on yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja hänellä on sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Anu Turrilla on työkokemusta seuraavasti: Helsingin Asiakasohjaus-yksikkö, sosiaalityöntekijä 9.11.15 lukien (myöhemmin Perhehoidon Palvelut), Amiedu ja Laurea, tuntisijaisena keväästä 2015 lähtien, Helsingin perhehoito, sosiaalityöntekijä 1.12.2010 - 8.11.2015, Helsingin sosiaalipäivystys, Nuorisoyksikkö (1.1.2001 - 31.12.2002 ja 22.10.2003 - 30.11.2010), Helsingin lastensuojelu, Vuosaaren toimipiste (1.1. - 21.10.2003) ja Vantaan lastensuojelu, Hakunilan toimipiste (1999 - 2001).

Hänellä on lisäkoulutusta seuraavasti: Liiketoiminnan ammattitutkinto-viestintämarkkinoinnin osaaja (3.2.2022 - 8.2.2023), tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (12.11.2020 - 6.10.2021), Haaga-Helia: ammatillinen opettajakoulutus (8.5.2015), Pesäpuu Ry: PRIDE-kouluttajakoulutus (1.8.2013), Helsingin yliopisto/Heikki Waris instituutti: käytännön opettaja (4.4.2006), uusien esimiesten valmennus (16.4.2008) ja ratkaisukeskeinen perhetyön koulutus (28.2.1998).

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella Anu Turrilla on hyvät edellytykset haettavana olleen johtavan sosiaalityöntekijän viran hoitamiseen perhehoidon asiakasohjaus ja rekrytointi työyksikössä.

This decision was published on 02.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Alli Uusijärvi, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 46827

alli.uusijarvi@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö