Päätös hyvinvointi- ja työkykyvalmennuspilottiin käytetyn työajan palkallisuudesta, kaupunginkanslia

HEL 2023-012933
More recent handlings
§ 47

Päätös hyvinvointi- ja työkykyvalmennuspilottiin käytetyn työajan palkallisuudesta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että toteutettavan hyvinvointi ja työkykyvalmennuspilotin ajalta 1.12.2023-31.12.2024 myönnetään palkallista virka- tai työvapaata valmennusten lähipäivien sekä yksilö- ja ryhmävalmennustapaamisten ajalle.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö keskeytti 5.11.2019 (§ 204) hyvinvointi- ja työkykyvalmennusten lähijaksojen hankinnan perustelluista syistä. Hankinnasta on ollut tavoitteena järjestää uusi kilpailutus, joka lykkääntyi koronaan liittyvistä syistä. Helsingin kaupunki pilotoi nyt 2023 loppuvuoden- sekä 2024 vuoden aikana uudenlaisia nykytyöelämätarpeisiin sopivia hyvinvointi- ja työkykyvalmennuskokonaisuuksia. Pilotin kokemusten perusteella on tarkoitus käynnistää kilpailutus tulevista hyvinvointi- ja työkykyvalmennuksista.

Hyvinvointi- ja työkykyvalmennusten pilotissa pilotoidaan neljää kuntouttavaa valmennusta, joiden tavoitteena on työntekijän työkykyisyyden edistäminen. Pilottivalmennukset tapahtuvat yksilö- tai ryhmävalmennusprosesseina ulkopuolisten toimittajien toimesta. Pilottivalmennukseen valitaan noin 80 työntekijää Helsingin kaupungin ja toimittajien välisessä yhteistyössä. Osallistuminen vie työntekijän työaikaa maksimissaan kolmesta neljään työpäivää riippuen valmennustavasta.

Henkilöstöjohtajan päätöksellä hyvinvointi- ja työkykyvalmennuspilottiin myönnetään palkallista virka- tai työvapaata valmennusten lähipäivien sekä yksilö- ja ryhmävalmennustapaamisten ajalle. Tämä toimintamalli on yhdenvertainen verrattuna aikaisempiin kaupungin hankkimiin kuntoutuksiin. Valmennuspilottiin osallistuminen edellyttää työntekijän esihenkilön hyväksyttyä päätöstä sekä valmennusta tuottavan toimijan hyväksymistä valmennukseen.

This decision was published on 16.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Terhi Perkiö, Johtava asiantuntija, puhelin: 050 3456050

terhi.perkio@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja