Tutkimuslupa, Tiedonalakohtaisen lukutaidon arviointityökalu valmistavaan opetukseen (Valu)

HEL 2023-012955
More recent handlings
§ 13

Päätös tutkimusluvan HEL 2023-012955 (myönnetty 16.10.2023) täydentämisestä

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan täydentämisen ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.6.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ovat hakeneet tutkimusluvan täydennystä yliopistotasoiselle tutkimukselle. Tutkimuksessa laaditaan vastasaapuneille oppilaille suunnattu tiedonalakohtaisten lukutaitojen arviointityökalu (Valu). Valu sisältää digitaalisia arviointitehtäviä kehittyvän suomen kielen taidon sekä matematiikan, ympäristöopin ja fysiikan sekä historian lukutaitojen arvioinnin tueksi. Tutkimus toteutetaan pilotointeina yhteistyössä Helsingin kaupungin KASKO:n kanssa.

Tutkimusaineiston keruuaikaa pidennetään 1.1.2024-31.6.2024. Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä, haastattelemalla, havainnoimalla ja videoimalla 8-15-vuotiaita oppilaita ja henkilökuntaa. Tutkimuksen otos on 85+100+25 (n=210). Kyseessä on laadullinen tutkimus.

- Tutkimusryhmään lisätään uusia jäseniä.
- Tutkimuskokonaisuuteen lisätään pro gradutasoinen opinnäytetyö ja siihen liittyvä otoksen laajennus Haagan peruskoululla (liite 8).
- Aineistonkeruumenetelmää laajennetaan siten, että se mahdollistaa myös videoaineiston keräämisen niiltä fokusoppilailta, jotka antavat ja joiden huoltaja antaa videointiin erillisen suostumuksen. Videoinnin tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, miten oppilaat päättelevät ja perustelevat vastauksiaan Valu-tehtäviä tehdessään sekä millaisia ongelmakohtia ilmenee.
- Vaikutustenarviointi sekä tietosuojailmoitus on päivitetty muutokset huomioiden ja erityisesti niin, että niissä otetaan huomioon myös videoinnin vaikutukset.

- Oppilaiden taustatietojen keräämistä rajataan toisen pilotointisyklin kannalta olennaisimpiin tietoihin, joita ovat: ikä ja luokka-aste, kotikieli, S2-status ja maahanmuuton ajankohta karkeasti (yli vai alle 4 vuotta sitten maahan saapunut, vrt. vastasaapunut-käsitteeseen). Rajaaminen tehdään osallistujien tietosuojan vahvistamiseksi, sillä tiedonkeruu ei ole toisessa syklissä anonyymiä videokuvaamisen vuoksi. Oppilaiden etunimet kerätään vain tutkimuslupien käsittelyä varten. Niitä ei käytetä missään vaiheessa tutkimusta, vaan nimet ja muut tunnistetiedot häivytetään aineistosta pseudonyymein tai muuten tietoja muokkaamalla.

- Tutkimuksen läpinäkyvyyttä parannetaan ja ymmärrettävyyttä tuottamalla tutkimustiedotteita muillakin kielillä kuin suomeksi ja englanniksi (esim. arabia, ukraina). Lisäksi parannetaan oppilaan suostumuksen varmistamista laatimalla keskustelukehikon videointitilanteen alkuun. Keskustelukehikon tarkoituksena on varmistaa, että oppilaan suostumuksenanto tutkimukseen on tietoinen.

Otokseen osallistuvat yksiköt: Kontulan ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Haagan peruskoulu

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus lapsen tutkimukseen osallistumiselle. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden/oppilaiden huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineistoa arkistoidaan 5 vuotta tutkimuksen valmistuttua ja hävitetään viimeistään 31.12.2029.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tutkimuksen uudistetussa tietosuojailmoituksessa (liite 3), tietosuojavaikutusten arvioinnissa (liite 4 ja eettisessä pohdinnassa (liite 5). 16.10.2023 myönnetyn tutkimusluvan tietosuojaseloste (liite 6) ja tietosuojavaikutusten arviointi (liite 7).

Osallistujien anonymiteetti varmistetaan pseudonyymeillä ja häivyttämällä kaikki tunnistettavat tiedot aineistosta. Myös opettajille ja kouluille annetaan pseudonyymit tietosuojan takaamiseksi. Muuten kouluihin viitataan vain yleisellä tasolla, kuten "eräs helsinkiläinen alakoulu". Tutkimuksessa kerätään vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja (esim. kieli- ja koulutaustat). Henkilötietoja ei voida yhdistää osallistujien nimiin. Osallistujille annetaan tieto siitä, millaista tietoa heistä kerätään. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Helsingin yliopisto.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 18.01.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. HEL 2023-012955_Valu-tutkimuksen tietosuojailmoitus_2023
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Tutkimuslupahakemus 10.10.2023, liite, valu-tutkimuksen tietosuojailmoitus_2023
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
10. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
11. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
12. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
13. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
14. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.