Vuokraus, vuokrasopimuksen irtisanominen, kulttuurikeskus Stoa, Itäonitä Oy

HEL 2023-013124
More recent handlings
§ 57

Kulttuurikeskus Stoan ravintolan vuokrasopimuksen päättäminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hyväksyä kulttuurikeskus Stoan ravintolatoiminnasta vastaavan Itäonitä Oy:n (Y-tunnus 3205502-2) vuokrasopimuksen irtisanomisen. Vuokrattu tila on Stoan ravintola (Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki) pinta-alaltaan noin 64 m2, johon kuuluu 1 kerroksen ruokasali sekä kellarikerroksesta varastot ja sosiaalitilat. Vuokrasopimus irtisanottiin vuokralaisen toimesta 4.10.2023.

Irtisanominen astuu voimaan 14.11.2023. Vuokrattu tila tulee olla tyhjennettynä vuokralaisen kalusteista, tarvikkeista yms. 13.11.2023, jonka jälkeen tulee viipymättä suorittaa sopimuksen mukainen yhteinen vuokratilojen katselmus.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Itäonitä Oy on ilmoittanut 4.10.2023 haluavansa irtisanoa vuokraamansa ravintolatilan kulttuurikeskus Stoassa. Irtisanomisen perusteena on yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Voimassa oleva vuokrasopimus on solmittu 1.9.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Kulttuurikeskus Stoan ravintolatilojen vuokraus kulttuuripalvelukokonaisuuden ja Itäonitä Oy:n kanssa päätetään sopimuskumppaneiden kesken vuokrasopimuksessa sovitusta kolmen kuukauden irtisanomisesta poiketen päättymään 14.11.2023, jolloin irtisanominen astuu voimaan ja vuokralaisen vuokranmaksuvelvoite päättyy. Vuokratilat tulee olla tyhjennetty vuokralaisen irtaimesta omaisuudesta viimeistään 13.11.2023.

Vuokrauksen päätyttyä tulee tehdä viipymättä yhteinen vuokratilojen loppukatselmus. Vuokravakuus palautetaan vuokralaiselle, mikäli vuokrasopimukseen ja loppukatselmukseen liittyvät vuokralaisen velvoitteet täyttyvät.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 91 toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että kulttuurijohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi tai toistaiseksi voimassa olevana enintään 6 kk irtisanomisajalla.

This decision was published on 01.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Sarpo, johtaja, puhelin: 09 311021689

antti.sarpo@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja