Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin geriatrian poliklinikka, apulaisylilääkäri, työavain SOTEPE-03-1019-23

HEL 2023-013277
More recent handlings
§ 24

Apulaisylilääkärin viran täyttäminen, Helsingin geriatrian poliklinikka, työavain SOTEPE-03-1019-23

Johtajalääkäri

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti, geriatrian erikoislääkäri ********** geriatrian poliklinikan apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 041128, Sairaala- kuntoutus- ja hoiva, Helsingin sairaala, työpiste geriatrian poliklinikka) 01.01.2024 lukien 6370,07 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Virkaan otettu on jo aiemmin esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Geriatrian poliklinikan apulaisylilääkärin virka on ollut vailla vakituista viranhaltijaa 01.09.2023 alkaen.

Toimivalta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 199 § mukaan geriatrian poliklinikan apulaisylilääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Viran tehtäväkuvaus

Apulaisylilääkärin tehtävänä geriatrian poliklinikalla on osallistua yksikön hallinnollisiin ja kehittämistyötä vaativiin tehtäviin, joissa edistetään potilaiden hoidon sujuvuutta ja vaikuttavuutta geriatrian poliklinikalla ja hoitoketjussa. Työ sisältää myös lähetteiden arviointia, konsultointia, erikoistuvien lääkäreiden ohjausta, vastaanottotyötä ja muistikoordinaattorien lääkärityöparina toimimista. Työ kokonaisuudessaan edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta.

Kelpoisuus

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäedellytykset

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta alansa tehtävistä.

Eduksi luettiin kokemus geriatrian poliklinikkatyöstä ja kehittämismyönteisyys.

Hakuprosessi

Apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 041128) on ollut julkisesti haettavana 20.09. - 09.10.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemusten jättäneistä on tämän asian liitteenä 1. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin 11.10.2023 LL **********

Haastattelun suorittivat johtajalääkäri ********** ja ylilääkäri ********** videohaastatteluna.

Kärkihakijan kuvaus

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja geriatrian erikoislääkäri.

Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2002 ja geriatrian erikoislääkäriksi vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. Hän on täydentänyt osaamistaan Helsingin yliopiston vanhuspsykiatrian lisäkoulutuksella valmistuen vuonna 2021 sekä Åbo Academin oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksella vuosina 2021-2023. Hänellä on myös Suomen Lääkäriliiton myöntämä muistisairauksien erityispätevyys.

********** Hän on pidetty ja osaava geriatri ja työyhteisömme merkittävä rakentaja ja kehittäjä.

Kärkihakijan ansioiden peilaus toimenkuvaan

********** on pätevä toimimaan geriatrian poliklinikalla apulaisylilääkärin tehtävässä. Haastattelussa hän osoitti kiinnostuksensa toiminnan edelleen kehittämiseen sekä vastuunottoon erikoisalansa ja kokemuksensa mukaisesti. **********

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on erittäin hyvät edellytykset apulaisylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Helsingin geriatrian poliklinikalla.

This decision was published on 07.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marja-Liisa Laakkonen, ylilääkäri, puhelin: 09 310 76178

marja-liisa.laakkonen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Attachments

1. Lyhyt hakijalista SOTEPE-03-1019-23 Aapulaisylilääkärin virka

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.