Hitas suunnitelmien ja hankinta-arvon hyväksyminen, tontti 17129/2, Asunto Oy Helsingin Postipaketti

HEL 2023-013293
More recent handlings
§ 105
This decisionmaker is no longer active

Hitas suunnitelmien ja hankinta-arvon hyväksyminen, tontti 17129/2, Asunto Oy Helsingin Postipaketti

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä tontilla 17129/2 sijaitsevan Asunto Oy Helsingin Postipaketin (aikaisemmin Asunto Oy Helsingin Lähetti) suunnitelmat sekä hyväksyä hankkeen velattomaksi hankinta-arvoksi 16 898 260 euroa (alv 24 %). Hanke sijaitsee Pasilassa osoitteessa Kustinpolku 6.

Hankkeessa rakennetaan 2-portainen 6-7 kerroksinen asuinkerrostalo (asuntoja yht. 60 kpl). Rakennuksen julkisivut ovat pääosin paikalla puhtaaksimuurattua tiiltä. Postiljooninkadun varressa ensimmäisessä kerroksessa on liikehuoneistoja.
Hanke toteutetaan Hitas I-ehdoin. Hitas-omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 asm². Rakennuksen energialuokka on A.

Sallittu asuinkerrosala 4800 m²
Sallittu liiketilaa 100 m²
Käytetty asuinkerrosala 4578 m²
Käytetty liiketila 100 m²
Asuntoala 3742 asm²,
josta perheasuntoja (32 kpl) 68,6 % ja perheasuntojen keskipinta-ala on 80,3 asm².

Autopaikkoja 34 kpl, joista 3 kpl liikehuoneistoille. Autopaikat sijaitsevat saman korttelin tontin 3 pysäköintirakennuksessa. Autopaikat ovat nimeämättömiä.

Laajuus tiedot ovat myönnetystä rakennusluvasta ja yhtenevät Hitas-työryhmän lausunnon kanssa.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu suunnitelmien osalta Hitas-työryhmän lausuntoon 27.10.2021 ja hankinta-arvon osalta Hitas-työryhmän lausuntoon 11.10.2023.

This decision was published on 23.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Grön, rakennusneuvoja, puhelin: 09 310 34172

jouni.gron@hel.fi

Decisionmaker

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hitas-työryhmän lausunto 27.10.2021 suunnitelmista
2. Hitas-työryhmän lausunto 11.10.2023 hankinta-arvosta
3. Uusien Hitas-asuntojen markkinointi- ja myyntiohje_1.9.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.