Yhteistyösopimus, Flow Festival -tapahtuma, Flow Festival Oy, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-013341
More recent handlings
§ 40

Flow Festival Oy:n ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan välinen yhteistyösopimus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Flow Festival Oy:n välisen yhteistyösopimuksen koskien vuonna 2024 järjestettävää Helsinki Flow School- luentosarjaa ja You X -tapahtuman mentorointia vuonna 2024.

Yhteistyön arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 20 000 euroa, joka maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tapahtumatuotantojen määrärahasta (sisäinen tilaus 2980000014).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti mm. tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Lisäksi Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä suosittu kongressikohde. Lisäksi tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää.

Kolmipäiväinen tapahtuma on yksi merkittävimmistä vuosittaisista musiikkifestivaaleista pääkaupunkiseudulla. Helsinki Flow Schoolissa helsinkiläiset nuoret tutustuvat tapahtuma-alaan ja tapahtuma- ja festivaalijärjestämisen moninaisiin osa-alueisiin. Tämän jälkeen nuoret suunnittelevat ja järjestävät You X -tapahtuman, jonka valmisteluja mentoroivat Flow Festival Oy:n ja Helsingin kaupungin, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, nuorisopalvelujen tapahtumayksikön työntekijät.

Yhteistyösopimuksella ja sen liitteellä sovitaan yhteistyön sisällöstä, vastuista ja vastikkeista sopijapuolten kesken.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.4. 2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3. momentin perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 500 000 euroon saakka.

This decision was published on 07.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Helsinki Flow School 2024 Toimintasuunnitelma
2. Yhteistyösopimus Flow Festival 2024 ja Helsingin kaupunki

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.