Virkasuhteen täyttäminen, Digitaalinen terveysasema, ylihoitaja, työavain SOTEPE-02-254-23

HEL 2023-013350
More recent handlings
§ 16

Virkasuhteen täyttäminen, Digitaalinen terveysasema, ylihoitaja, työavain SOTEPE-02-254-23

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveystieteiden maisteri ********** digitaalisen terveysaseman ylihoitajan virkaan (vakanssinumero 050518, Digitaalinen terveysaseman) 01.12.2023 lukien 4182,71 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Digitaalisen terveysaseman ylihoitajan virka on uusi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan ylihoitajan virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylihoitajan tehtävänä on toiminnan ja prosessien johtaminen ja kehittäminen etäpalveluissa sekä etäterveysasemalla ja digipalveluiden kehitysyksikön tehtäväkentässä yhdessä ylilääkärin kanssa. Tehtävänä on terveys- ja hyvinvointikeskusmallin toimivuuden turvaaminen digitaalisen terveysaseman lähtökohdista, yleishallinnolliset tehtävät sekä sovittujen projektien ylätason koordinointi. Ylihoitaja toimii etäpalveluiden ja etäterveysaseman osastonhoitajien sekä sovittujen kehitysyksikön kehittäjien esihenkilönä. Tehtävään kuulu laaja-alainen sisäinen, että ulkoinen viranomais- sekä verkostotyö.

Ylihoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on terveystieteen maisterin tutkinto tai vastaava aikaisempi tiedekorkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamistehtävissä. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Tehtävä edellyttää aikaisempaa kokemusta digipalveluiden kehittämisestä.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tavoitteellisuutta, organisointikykyä sekä näkemystä ja kokemusta digipalveluiden kehittämisestä. Tehtävä edellyttää vaativaa kokonaisuuksien hallintaa sekä projektinhallintataitoja.

Työ edellyttää useamman vuoden kokemusta esihenkilö- tehtävistä ja näyttöä johtamisosaamisesta moniammatillisessa työympäristössä. Tiedolla johtaminen ja talousosaaminen ovat niin ikään tarpeellisia tehtävässä menestymisen kannalta.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä kykyä itsenäiseen työn suunnitteluun, viestintätaitoja ja hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja monialaisten tiimien ja toimijoiden kanssa.

Ylihoitajan virka (vakanssinumero 050518) on ollut julkisesti haettavana 15.8–12.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä sähköisesti luettavissa TE-toimiston, Joblyn, Oikotien sekä Duunitorin ilmoituskanavissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 hakijaa, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kahdeksalla (8) hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin viisi (5) hakijaa. Videohaastatteluilla haluttiin selvittää erityisesti hakijoiden osaamisen ja taustan sopivuutta tehtävään, sekä hakijoiden ymmärrystä etäjohtamisesta ja etäpalvelukulttuurista. Videohaastatteluiden perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin neljä (4) hakijaa.

Yksilöhaastattelut pidettiin Kallion Virastotalossa 27.-28.9.2023. Haastattelun suorittivat johtava ylilääkäri ********** ylihoitaja ********** sovellussuunnittelija ********** sekä yhdessä haastattelussa rekrytointikonsultti ********** ja kolmessa muussa rekrytointikonsultti **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja amk. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja amk. **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja amk. Hän on myös filosofian tohtorikoulutettava.

********** **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja Valviran laillistama sairaanhoitaja amk. Hän on myös terveystieteiden tohtorikoulutettava.

********** **********

Kaikilla haastatelluilla oli vaadittava virankelpoisuus sekä kokemusta johtamistehtävistä.

Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin eteni kolme (3) hakijaa.

Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella ********** osoitti ylihoitajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti valmentavaa johtajuutta, projektinhallintataitoja ja tiedolla johtamisen taitoa.

********** on johtamiskokemusta moniammatillisista tiimeistä ja monipuolinen kokemus erilaisista kehittämisprojekteista, kokonaisuuksien hallinnasta ja kokemusta digikehittämisestä.

Kokemuksen, haastattelun sekä henkilöarvioinnissa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset ylihoitajan viran tehtävien hoitamiseen digitaalisella terveysasemalla.

This decision was published on 27.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marja-Liisa Lommi, johtava ylilääkäri, puhelin:

marja-liisa.lommi@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.