Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöjohtajan lausuntojen antamisessa

HEL 2023-013481
More recent handlings
§ 6

Ympäristöjohtajan lausuntojen antamista koskevan toimivallan siirtäminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista toimivaltaansa käyttää puhevaltaa hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa seuraavasti:

Ympäristönseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö
- päättää ympäristönseuranta ja -valvonta -yksikön tehtäviin kuuluvien
lausuntojen ja vastineiden antamisesta

Ympäristönsuojelu ja -ohjaus -yksikön päällikkö
- päättää ympäristönsuojelu ja -ohjaus -yksikön tehtäviin kuuluvien lausuntojen ja vastineiden antamisesta

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
- päättää elintarviketurvallisuusyksikön tehtäviin kuuluvien lausuntojen
ja vastineiden antamisesta

Ympäristöterveysyksikön päällikkö
- päättää ympäristöterveysyksikön tehtäviin kuuluvien lausuntojen ja
vastineiden antamisesta

Toimivallan siirto tulee voimaan 1.11.2023

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 16.8.2023 (182 §) hyväksymän hallintosäännön 16 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, ympäristöjohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupungin puhevallan käyttämisestä kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaviranomaisen sekä tupakkalakia valvovan viranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja luonnonsuojelulain mukaisen kunnan viranomaisen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevan kunnan viranomaisen päätökseen, ellei ympäristö- ja lupajaosto yksittäistapauksessa toisin päätä.

Aikaisemmin yksikönpäälliköille on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 13.2.2020 (16 §) ja 18.05.2018 (103 §) antamilla päätöksillä siirretty hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista toimivaltaa koskien ympäristönsuojelua ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevia lausuntoja viranhaltijoille seuraavasti:

- ympäristönseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö päättää ympäristönseuranta ja -valvonta -yksikön tehtäviin kuuluvien muiden kuin periaatteellisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

- ympäristönsuojelu ja -ohjaus -yksikön päällikkö päättää ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön tehtäviin kuuluvien muiden kuin periaatteellisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

- elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää antaa elintarviketurvallisuusyksikön tehtäviin kuuluvat muut kuin periaatteellisesti merkittävät lausunnot.

- ympäristöterveysyksikön päällikkö päättää antaa ympäristöterveysyksikön tehtäviin kuuluvat muut kuin periaatteellisesti merkittävät lausunnot.

Hallintosäännön muutos vaatii muutoksen toimivallan siirtämiseen ympäristöjohtajan päätöksellä, koska aiemmat delegoinnit (13.2.2020 ja
18.5.2018) eivät enää kata lausuntojen antamista tuomioistuimille. Delegoinnit 13.2.2020 ja 18.5.2018 kattavat edelleen lausunnot muissa kuin muutoksenhakuasioissa.

Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että lausuntojen antaminen tapahtuu hallinnollisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla. Lausuntoasioissa ei aina ole sellaista intressiä, että lausunnot olisivat tarkoituksenmukaista käsitellä ympäristöjohtajalla. Ehdotetun toimivallan siirto vastaa viranhaltijoiden nykyistä toimivaltajakoa, joka on todettu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Annettavien lausuntojen vuosittainen määrä on merkittävä. Ympäristöjohtajan toimivaltaan jää hallintosäännön nojalla valituksista ja valituslupahakemusten tekemisestä päättäminen.

This decision was published on 01.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jenni Leikas, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 52275

kymp.korvausasiat@hel.fi

Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: 09 310 32082

tiina.tikkala(a)hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja