Vuokraus, vuokrasopimuksen muuttaminen, tontti 33130/18, 33130/11 ja 33130/10, Kaarela, Kannelmäki, Pohjola Rakennus Oy Suomi

HEL 2023-013549
More recent handlings
§ 218

Kolmen asuntotontin (AK, 5 105 k-m², 2 550 k-m² ja 2 550 k-m²) lyhytaikaisen vuokrauksen muuttaminen (Kaarela, Kannelmäki, AK-tontit 33130/18, 33130/11 ja 33130/10)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti muuttaa yhteisesti määräosin Asunto Oy Helsingin Soinnille (Y-tunnus 3234248-6) (1580/5105), Asunto Oy Helsingin Oodille (Y-tunnus 3234244-3) (1415/5105), Asunto Oy Helsingin Aarialle (Y-tunnus 3234247-8) (1210/5105) ja Kiinteistö Oy Vanhaistentie 3 Liikekeskukselle (Y-tunnus 3234255-8) (900/5105) vuokratun Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33130 asuntotontin (AK) 18 (kiinteistötunnus 91-33-130-18, pinta-ala 2 505 m²) päätöksessä 25.5.2022 (101 §) ja sen päätöskohdassa A tehtyä lyhytaikaista vuokrausta ja maanrakennustöiden suorittamiselle annettua lupaa seuraavasti:

 • lyhytaikaista vuokrausta jatketaan ajaksi 16.5.2023 - 15.5.2024,
 • vuokralainen ei saa suorittaa vuokra-alueella maanrakennus- tai louhintatöitä ja
 • jatkoajalta ei peritä maanvuokraa.

Muutoin noudatetaan vuokrauspäätöksen entisiä ehtoja mukaan lukien sen, että edellä mainitun päätöksen kohdan C mukaisesti:

 • kaupunki edellyttää Pohjola Rakennus Oy Suomelta (Y-tunnus 2539942-5) tämän päätöksen liitteenä 2 olevan mallin mukaisen sitoumuksen antamista tontin 33130/18 pitkäaikaiseen vuokraukseen liittyen ja, että
 • kaupunki ei allekirjoita tontin 33130/18 pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ennen kuin allekirjoitettu sitoumus on toimitettu vuokranantajalle (maaomaisuus ja tontit- palvelu).

(Vuokraustunnus A1133-887)

B

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti muuttaa Asunto Oy Helsingin Sävelelle (Y-tunnus 3234253-1) vuokratun Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33130 asuntotontin (AK) 11 (kiinteistötunnus 91-33-130-11, pinta-ala 1 421 m²) päätöksessä 3.6.2022 (111 §) ja sen päätöskohdassa A tehtyä lyhytaikaista vuokrausta ja maanrakennustöiden suorittamiselle annettua lupaa seuraavasti:

 • lyhytaikaista vuokrausta jatketaan ajaksi 1.6.2023 - 31.5.2024,
 • vuokralainen ei saa suorittaa vuokra-alueella maanrakennus- tai louhintatöitä ja
 • jatkoajalta ei peritä maanvuokraa.

Muutoin noudatetaan vuokrauspäätöksen entisiä ehtoja.

(Vuokraustunnus A1133-901)

C

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti muuttaa yhteisesti määräosin Asunto Oy Helsingin Menuetille (Y-tunnus 3234251-5) (1170/2550) ja Asunto Oy Helsingin Riimille (Y-tunnus 3234244-3) (1380/2550) vuokratun Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33130 asuntotontin (AK) 10 (kiinteistötunnus 91-33-130-10, pinta-ala 1 623 m²) päätöksessä 7.6.2022 (116 §) ja sen päätöskohdassa A tehtyä lyhytaikaista vuokrausta ja maanrakennustöiden suorittamiselle annettua lupaa seuraavasti:

 • lyhytaikaista vuokrausta jatketaan ajaksi 1.6.2023 - 31.5.2024,
 • vuokralainen ei saa suorittaa vuokra-alueella maanrakennus- tai louhintatöitä ja
 • jatkoajalta ei peritä maanvuokraa.

Muutoin noudatetaan vuokrauspäätöksen entisiä ehtoja

(Vuokraustunnus A1133-900)

D

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti todeta tontteihin 33130/1 ja 33131/1 kohdistuneiden varausten ja/tai vuokrausten päättyneen 11.3.2023 Vanhaistentietä koskeneen alueisen alueen lohkomistoimituksen tultua tuolloin lainvoimaiseksi.

(Vuokraustunnukset A3311-635 ja L1133-9)

Päätöksen perustelut

On perusteltua muuttaa tonttien 33130/18, 33130/11 ja 33130/10 lyhytaikaisia vuokrauksia kutakin yhdellä vuodella rakennuslupaprosessin vaatimaksi ajaksi. Maanvuokraa ei jatkoajalta peritä. Muutosta perustellaan rakennuskustannusten jyrkällä nousulla ja asuntomarkkinoiden tämänhetkisellä poikkeuksellisella tilanteella.

Päätöskohtia A, B, C ja D koskevat tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 1 olevasta perustelumuistiosta.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (280 §) delegoinut hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1-kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotontit-tiimin päällikölle. Asuntotontit-tiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään edellä yksilöityjen asuntotonttien vuokrausten vuokra-ajan jatkamisesta.

This decision was published on 30.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö