Aloituspaikat, perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikat, lukuvuosi 2023-2024

HEL 2023-013698
More recent handlings
§ 136

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen erityisluokat lukuvuonna 2023–2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päätti erityisluokkien määristä ja sijoittumisesta lukuvuonna 2023–2024 liitteen mukaisesti. Tämä päätös kumoaa perusopetusjohtajan 2.6.2023 tekemän päätöksen § 76.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 63 § 29.11.2022 suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikoista 1.8.2023 alkaen. Jaosto on päättänyt, että näissä kouluissa on yksi tai useampi erityisluokka.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan lähipalvelun erityisluokilla ja keskitettynä palveluna. Lähipalvelun erityisluokilla erityisen tuen oppilaat opiskelevat luokkamuotoisessa erityisopetuksessa yleisopetuksen kouluissa kaikissa seitsemässä suurpiirissä.

Erityinen tuki lähipalvelun erityisluokalla pyritään järjestämään palveluna niin, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Lähipalvelun erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin mahdollisimman moni oppilas voi opiskella omassa lähikoulussa.

Keskitetyn palvelun erityisluokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten oppilaiden opetus (POY), autismiopetus (EAU), kielellisten erityisvaikeuksien oppilaiden opetus (SLI), kuulovammaisten lasten opetus (EKU) ja tuettujen erityisluokkien opetus. Keskitettyä palvelua ovat myös erityiskoulujen erityisluokat. Kaikkia keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikissa seitsemässä suurpiirissä, koska oppilaiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiseen suurpiiriin tarvittaisiin ko. luokkia. Keskitetyn palvelun erityisluokat pyritään sijoittamaan tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.

Lukuvuoden aikana tapahtuneen muuttoliikkeen myötä tarve keskitetyn palvelun autisminkirjon erityisluokan perustamiseksi on kasvanut. Aleksis Kiven peruskouluun perustettavalla luokalla taataan oppilaiden perusopetuslain mukaiset oikeudet riittävään tukeen perusopetuksessa.

Erityisluokkia on lukuvuonna 2023–2024 yhteensä 373 kpl. Koulukohtaiset luvut ilmenevät liitteestä.

This decision was published on 10.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Tauriainen, oppimisen tuen yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31855

maria.tauriainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja