Määrärahan myöntäminen, kaupunginhallituksen käyttövarat, vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman järjestelykulut

HEL 2023-013710
More recent handlings
Case 12. / 679 §

Määrärahan myöntäminen vuoden 2024 Tall Ships Races -purjehdustapahtuman järjestelykuluihin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää vuoden 2023 talousarvion kohdasta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat Helsingin tapahtumasäätiölle vuoden 2024 Tall Ships Races -tapahtuman järjestelykuluihin 1715 000 euroa ja kaupunginkanslian viestintäosaston brändi ja tapahtumat -yksikön käytettäväksi Tall Ships Races -tapahtuman brändityö-, markkinointi- ja viestintäkuluihin 185 000 euroa.

Close

Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021, että mikäli Sail Training International (STI) valitsee Helsingin vuoden 2024 Tall Ships Races -tapahtuman yhdeksi isäntäkaupungiksi, kaupunki sitoutuu suorittamaan STI:lle yhteensä 156 500 punnan suuruisen Port Fee -maksun. Lisäksi hankkeen toteutuessa kaupunki valmistelee taloussuunnitelmiin 2022–2024 enintään 1 900 000 euron nettomääräisen varauksen tapahtuman järjestelykuluihin vuosina 2022–2024.

Helsinki valittiin lokakuussa 2021 vuoden 2024 Tall Ships Races -isäntäkaupungiksi ja Host Port Contract -yhteistyösopimus Helsingin kaupungin ja Tall Ships Races International Limited -osakeyhtiön kanssa hyväksyttiin kansliapäällikön päätöksellä 10.12.2021 (HEL 2021-013463).

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki, joka parantaa kilpailuasemaansa suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tall Ships Races on vuosittainen suurten purjelaivojen kilpailu, joka järjestetään Itämerellä joka neljäs vuosi. Järjestäjänä toimii Lontoossa vuonna 1956 perustettu Sail Training International -järjestö. Tapahtuman pääpaino ei ole itse kilpailussa vaan nuorisotyössä. Tapahtuman tarkoitus on edistää yhteisen purjehdustapahtuman kautta nuorten koulutusta ja yhteistyötä kansallisuuteen, kulttuuritaustaan, uskontoon ja sosiaaliseen taustaan katsomatta.

Helsinki on toiminut Tall Ships Races -tapahtuman isäntäkaupunkina vuosina 1972, 1988, 2000 ja 2013. Vuonna 2013 tapahtumaan osallistui noin 100 alusta eri puolilta maailmaa. Se keräsi Hietalahden alueelle yhteensä noin 500 000 kävijää. Vuoden 2013 kävijätutkimuksen perusteella tapahtuma oli onnistunut. Kävijöistä 97 % arvioi tapahtuman kokonaisuutena erittäin hyväksi tai hyväksi ja kävijöistä 94 % suosittelisi tapahtumaa tuttavilleen varmasti tai todennäköisesti. Tutkimuksessa arvioitiin tapahtuman suoran laskennallisen taloudellisen vaikutuksen olleen 15–20 miljoonaa euroa Helsingille ja noin 8–10 miljoonaa euroa tapahtumalle.

Aiemmat Tall Ships Races -tapahtumat ovat olleet Helsingin kannalta erittäin onnistuneita. Kyseisen kaltaisella tapahtumalla on merkittävää myönteistä vaikuttavuutta kaupungin matkailu- ja elinkeinotoimintaan. Tall Ships Races -tapahtuma 4.–7.7.2024 tuo parhaaseen kesäaikaan merkittävän lisän Helsingin tapahtumatarjontaan.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.3.2021 päättänyt Tall Ships Races 2024 -tapahtumalle seuraavat päätavoitteet:

- Tavoitteellinen nuorisotyö 2021–2024, kohderyhmänä erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat 16–25-vuotiaat nuoret.

- Merellisen strategian tavoitteet, merellisten palveluiden ja ekosysteemin kehittäminen.

- Tulokselliset ja konkreettiset Itämeren suojelutoimet.

- Keskustan elävöittäminen ja kehittyvän, elävän, urbaanin keskusta-alueen mahdollisuudet hankkeeseen kiinnitettynä.

- Vaikuttava tapahtumatoimialan ja helsinkiläisten yritysten elinvoiman kasvattaminen ja palautuminen.

- Elämyksellinen sisältökokonaisuus kaupunkilaisten iloksi.

- Kaupunkitasoisen yhteistyön tiivistäminen ja mahdollisuudet kehittää kaupunkiorganisaation toimintaa yhteistyöverkostossa toimintamallien ja uusien pysyvämpienkin toimintojen puitteissa.

Määrärahatarve järjestelykuluihin on kokonaisuudessa 1 900 000 euroa, josta Tapahtumasäätiön osuus 1 715 000 euroa ja kaupunginkanslian viestintäosaston brändi ja tapahtumat -yksikön osuus brändityö-, markkinointi- ja viestintäkuluihin 185 000 euroa, jotka kirjataan kaupunginhallituksen käyttövaroihin projektinumerolle 104020100713 / 18 Tall Ships Races 2024.

Kaupunginhallituksen määrärahoista myönnettävällä rahoituksella saavutetaan seuraavat asiat:

- Kesän 2024 suurin maksuton yleisötapahtuma Helsingissä. Yli 500 000 hengen yleisötavoitteella tuotettava tapahtuma elävöittää Helsingin ydinkeskustaa, täyttää heinäkuun tapahtumattoman kauden ajallisen aukon ja lisää koti- ja ulkomaanmatkailua Helsinkiin.

- Tapahtuma-alueen lähiympäristön kymmenet palveluyrittäjät voivat osallistua yleisön palvelemiseen ja asiakasvirroista hyötymiseen.

- Tapahtuman osana aktivoidaan helsinkiläisiä nuoria sekä nuorisopurjehtijoina että tapahtuman vapaaehtoisina ja työntekijöinä.

- Tapahtumaan liittyy voimakas Itämeri-teema, jonka kautta yleisöjä ja yrityksiä aktivoidaan Itämeren suojelutyöhön sekä tapahtumassa että sen jälkeen mm. John Nurmisen säätiön kautta.

- Tapahtuma toimii Helsingin pysyvien perinnepurjelaivojen toiminnan kehittäjänä. Suurin osa aluksista ottaa osaa Tall Ships Races -purjehduskilpailuun ja saa sitä kautta lisää resursseja normaaliin toimintaansa.

- Tapahtuman osana Helsingin oman organisaation merellisiin palveluihin liittyvät toimijat tekevät yhteistyötä, jonka tulosten toivotaan olevan kauaskantoiset ja edistävän merellisen Helsingin kehitystä.

- Tapahtuman sijoittuminen Eteläsatamaan mallintaa kehitysalueen tapahtumallista potentiaalia ja toimivuutta. Sen yhteydessä tehdään myös Kauppatorille toteutus, jonka kautta torin toiminnallista potentiaalia voidaan testata.

Valtiontukiarviointi

Kaupungin myöntäessä määrärahaa kaupunkiorganisaation ulkopuolelle on myönnettävää avustusta arvioitava valtiontukea koskevien säännösten nojalla. Määrärahatarve järjestelykuluihin on kokonaisuudessa 1900 000 euroa, josta Tapahtumasäätiön osuus 1715 000 euroa. Kaupunginkanslian viestintäosastolle myönnettävä määräraha on kaupungin sisäisesti myönnettävä määrärahaa, johon valtiontukisäännöksiä ei sovelleta.

Valtiontukisäännösten soveltamisalaan kuuluu julkisyhteisön varoista myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta.

Ryhmäpoikkeusasetuksen 53 artiklan mukaista tukea kulttuuri ja kulttuuriperinnön edistämiseen voidaan myöntää toimintatukena taide- tai kulttuuritapahtumiin ja -esityksiin, festivaaleihin, näyttelyihin ja muihin samankaltaisiin kulttuuritoimintoihin. Toimintatuen osalta tällaisia tukikelpoisia kustannuksia kulttuuritarkoituksiin ja -toimintoihin ovat toimintakustannukset, jotka liittyvät suoraan kulttuurihankkeeseen tai -toimintoon, kuten kiinteistön ja kulttuuritilojen vuokraus, matkakulut, materiaalit ja tarvikkeet, näyttelyjen arkkitehtoniset rakenteet ja näyttämölavasteet, koneiden, ohjelmistojen ja laitteiden lainaus ja vuokraus sekä mainontakustannukset ja kustannukset, jotka ovat suoraan seurausta hankkeesta tai toiminnosta. Lisäksi toimintatukea voidaan myöntää kulttuurilaitoksessa tai kulttuuriperintökohteessa taikka hankkeen parissa työskentelevästä henkilöstöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Tuki Tall Ships Races -tapahtuman järjestelykuluihin Helsingin tapahtumasäätiölle myönnetään komission asetuksen EU N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, myöh. RPA) 53 artiklan mukaisena kulttuuri ja kulttuuriperinnön edistämiseen kohdistuvana toimintatukena.

RPA 4 artiklan 1 z -kohdan perusteella toimintatukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen saa myöntää 82,5 miljoonaa euroa vuodessa yritystä kohden. Tämän päätöksen mukainen toimintatuki jää selvästi alle 82,5 miljoonan euron. RPA 4 artiklan 8 kohdan perusteella tukea myönnetään lisäksi alle 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Tapahtumasäätiölle ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä Tapahtumasäätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekee myönnetystä toimintatuesta komissiolle RPA:n liitteen II mukaisen jälki-ilmoituksen työ- ja elinkeino-ministeriön välityksellä.

Close

This decision was published on 21.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi