Tutkimuslupa, Monialainen palvelutarpeen arviointi Maahan muuttaneiden erityispalveluissa

HEL 2023-013756
More recent handlings
§ 264

Tutkimusluvan täydennys tutkimukselle "Monialainen palvelutarpeen arviointi Maahan muuttaneiden erityispalveluissa"

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan täydennyksen ********** tutkimukselle "Monialainen palvelutarpeen arviointi Maahan muuttaneiden erityispalveluissa" (sosiaalityön maisteriopintojen käytäntötutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilöinä ovat ylilääkäri ********** ja osastonhoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2024 saakka ja siihen sovelletaan samoja ehtoja kuin jäljempänä mainitussa päätöksessä.

Päätöksen perustelut

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja oli 1.11.2023 (59 §) myöntänyt tutkimusluvan tutkimukselle, jossa kartoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemyksiä monialaisesta palvelutarpeen arvioinnista Maahan muuttaneiden erityispalveluissa. Tutkimusluvalle haetaan laajennusta, koska aihealueen tutkimusta varten on tarpeen saada myös terveysaseman ja psykiatrian ammattilaisten näkemyksiä. Kohdeyksikkö tekee näiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tiivistä yhteistyötä ja he kuuluvat työyhteisöön. Lähempi kuvaus perusteluineen tutkimusjoukon laajennuksesta on liitteessä 3.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työyhteisön käytäntöjä, olemassa olevia rakenteita ja ammattilaisten näkemyksiä monialaisen palvelutarpeen arvioinnin hyödyistä, onnistumisista ja ongelmakohdista. Ammattilaisten näkemysten pohjalta on tarkoitus luoda käsitys nykytilasta sekä luonnostella kehitysehdotuksia tulevaisuuden sujuvaa yhteistyötä varten.

Tutkimusaineisto kerätään sähköisen kyselyn ja ammattilaisten fokusryhmähaastattelujen avulla. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kerättyä aineistoa käsitellään tietosuojaselosteessa ja tutkimustiedotteessa kuvatulla tavalla. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutkimustulokset esitellään työyhteisölle, jolle myös jaetaan valmis tutkimusraportti.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on 15.12.2023 puoltanut tutkimuksen laajentamista alaisiinsa palveluihin.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää toimialajohtaja tutkimusluvissa, jotka kuuluvat kahden taikka useamman palvelukokonaisuuden toimivaltaan.

This decision was published on 18.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on 1.1.2024 lähtien, maanantaista perjantaihin klo 09.00–15.00.

Kirjaamon aukioloaika on 31.12.2023 saakka, maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

anne-maria.kuvaja@hel.fi

Decisionmaker

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Tutkimuslupahakemus 22.11.2023, liite, pöytäkirja 1.11.2023
8. Tutkimuslupahakemus 26.10.2023, liite, tietosuojaseloste

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.