Hankinta, asiantuntijatyö, suun terveydenhuollon vanhojen potilastietojen arkistointi, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-013827
More recent handlings
§ 23
This decisionmaker is no longer active

Suun terveydenhuollon vanhojen potilastietojen arkistointi

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia Oy Apotti Ab:ltä suun terveydenhuollon Lifecare-järjestelmän vanhoja potilastietoja sisältävien poiminta-aineistojen Kanta-arkistointiin liittyvän kehitystyön, testauksen ja tuotantoarkistoinnin.

Esiselvityksien perusteella määritellyt poiminta-aineistot koostuvat Lifecaresta Potilastiedon arkistoon arkistoitumattomista dokumenttityypeistä ja tietyistä lomaketyypeistä, joissa on myös liitetiedostoja.

Hankinnan kustannukset ovat yhteensä 75 864,60 euroa (alv 0 %), josta arkistoitumattomiin dokumentteihin liittyvien asiantuntijatöiden osuus on 43 362,30 euroa, lomakkeisiin liittyvien asiantuntijatöiden osuus 26 989,80 euroa ja projektinhallinta kokonaisuudessaan 5 512,50 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintaan ei sovelleta hankintalakia, koska kyseessä on hankintalain (1397/2016) 15 §:n perusteella toteutettava sidosyksikköhankinta.

Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan atk-investointibudjetin digitaalisiin arkistoratkaisuihin varatusta määrärahasta.

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu
sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 24.10.2023 § 216.

This decision was published on 22.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Pääkkönen, ict-asiantuntija, puhelin: 09 310 75471

jukka.paakkonen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja