Viran jatkaminen, Helsingin kaupungin työterveysliikelaitos, hallintopäällikkö

HEL 2023-013968
More recent handlings
Case 12. / 694 §

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen hallintopäällikön määräaikaisen viran jatkaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen yhteiset palvelut -yksikössä olevaa hallintopäällikön määräaikaista virkaa 1.1. - 31.12.2024 tai enintään siihen saakka, kun perusteet määräaikaiselle viralle ovat olemassa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunginhallitus perusti tammikuussa 2022 työterveysliikelaitokseen hallintopäällikön määräaikaisen viran, koska työterveysliikelaitoksella ei ollut riittävästi virkoja liikelaitoksen sujuvan toiminnan ja sijaisjärjestelyjen varmistamiseksi (31.1.2022, § 85).

Kaupungilla on käynnissä kilpailutus työterveyden palveluista, joten virka perustettiin toimintojen vakiintumattomuuden vuoksi määräaikaisena. Tammikuussa 2022 arvioitiin kilpailutuksen toteutuvan vuoden 2023 aikana, joten virka perustettiin ajalle 1.2.2022 - 31.12.2023 tai enintään siihen saakka, kun palvelujen mahdollinen ulkoistaminen on toteutunut. Työterveyspalvelujen kilpailutus keskeytettiin helmikuussa 2023 ja käynnistettiin uudelleen kansliapäällikön päätöksellä (21.9.2023, § 135). Tavoitteena on, että toiminta uuden kumppanin kanssa alkaa viimeistään syyskaudella 2024.

Hallintopäällikön tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu muun muassa virkasuhteessa olevan toimitusjohtajan sijaistaminen tämän estyneenä ollessa. Sijaisen tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi johtokunnan esittelijänä toimiminen ja viranhaltijapäätösten tekeminen.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 § 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi, jos esimerkiksi tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 § 3 momentin ja hallintosäännön 23 luvun 2 §:n nojalla virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä silloin, kun kysymyksessä on määräaikainen virka.

Työterveysliikelaitoksen talousarviossa on varattu määräraha virkaa varten.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Viran palkka on määritelty kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtainen palkka on 5 046,36 euroa/kk.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta

Close

This decision was published on 28.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Helena Wendorf, johtava asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi