Hankinta, Luukku/Efecte-tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-014021
More recent handlings
§ 28
This decisionmaker is no longer active

Luukku/Efecte-tietojärjestelmän kehitystöiden / ylläpidollinen hankinta

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 § mukaisesti sidosyksikköhankintana lisäpalvelua Luukku/Efecte-tietojärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitokselta.

Hankittavan Luukku/Efecte palvelun hinta tarjouksen 001801 perusteella on neljälle vuodelle laskettuna yhteensä arviolta 460 800 euroa. Lisäpalvelun tilauksessa noudatetaan olemassa olevan palvelusopimuksen ehtoja ja tarjousta. Järjestelmän lisätyöt tulevat käyttöön toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Sopimuksen osalta noudatetaan kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Päätöksen perustelut

Luukku/Efecte-tietojärjestelmää halutaan kehittää palvelemaan hallinnollisten palvelupyyntöjen toimeksiantoihin ja seurantaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan eri palveluissa. Se tarvitsee ylläpitoa ja päivityksiä ja tarpeen vaatiessa korjaavia toimenpiteitä. Sen tulee kattaa korkeat käytön vaatimukset sekä raportointi, koulutus ja tuki.

Luukku/Efecte-tietojärjestelmän kehittämisellä tehostetaan tukipalveluiden toimintaa.

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 24.10.2023 § 216.

This decision was published on 24.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Lamminparras, ict-asiantuntija, puhelin: 09 310 25377

risto.lamminparras@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja